รางวัลเกียรติคุณ
ครูดี  ครูเก่ง โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.)
ปีการศึกษา 25
51
นางสาวอนงค์    แสนเสนาะ นางเรณู  ทองระอา นายฉัตรชัย  อยู่เจริญพงษ์ นางสาวนภัสสร  วิชาจารณ์ นายชัยสวัสดิ์  ขมเล็ก

รางวัลเกียรติคุณ
ครูดี  ครูเก่ง โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.)
ปีการศึกษา 2549

นางมณฑา  บุญเสริมสุข
 
นางสาวอุมาพร  พวงประยงค์
นางวันดี  ชุ่มศรี
 
นายเกษมสุข  วรสุข
 

นางนงลักษณ์  กัปปิยบุตร

รางวัลเกียรติคุณ
ครูดี  ครูเก่ง โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.)
ปีการศึกษา 2549


   
   
 


รายชื่อคณะครูโรงเรียนปรีชานุศาสน์ ได้รับรางวัล
"ครูดีในดวงใจ"

- นาย ณรงค์ฤทธิ์ อินกุณา

- นาย นิรันดร์ โกศลธิติพงศ์

- นาง พัชรีภรณ์ ธารามาศ

- นาง เพ็ญนภา พวงประยงค์

- นส. วิไลวรรณ อาจวารินทร์

 

- นาย ศรีชาติ เพ็งอินทร์

- นาง สมพร ยิ่งชล

- นาง สุภรณ์ โพธิ์ทรัพย์

- นาง อภัชยา พุทธอวยพรชัย

- นส. อัจฉราวรรณ วงษ์แก้ว

- นาง อุษา ศรีกล่ำ

 

บันทึกรางวัลผลงานครู
ปีการศึกษา 2551
 

 

“ครูดีในดวงใจ”
ระดับสถานศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางเย็นจิต

กลิ่นสอน

2

นางรัศมี

วรสุข

3

นางมณฑา

บุญเสริมสุข

4

นางดาวสวรรค์

หนุนภักดี

5

นางสาววดี

รัตนวรรณ

6

นางสุภรณ์

โพธิ์ทรัพย์

7

นางสุภรณ์

จันทร์เกตุ

8

นางสุภา

ตรีชวา

9

นางณัฐฐิณา

เหมหอมวงษ์

10

นางสายใจ

มั่นเจริญพร

11

นางสุทธาทิพย์

น้อยคงคา

12

นางสาวนิภา

วิชาจารณ์

13

นางศกุนี

พงษ์ศิริ

14

นางอังกาบ

ชัยศรีชล

15

นางสาวภัทรชรินทร์

สัตบุษย์

16

นางสาวกิตติมา

บุญช่วย

17

นางสาวอำพัน

สมนึก

18

นางสาวสุณิสา

ปัทมาวีรภรณ์

19

นางวิไลวรรณ

กลิ่นหอม

20

นางมณฑกานติ์

ศรีทองดี

21

นางเจนจิรา

ผาลีเสม

22

นางสาวอุมาพร

พวงประยงค์

23

นางสาววราภรณ์

อิงคกิตติ

24

นางดารุณี

ถาวรวัฒนะ

25

นายชำนิ

มะคำแป้น

26

นางสาวดวงนภา

สมสุข

27

นางสาวนภัสสร

วิชาจารณ์

28

นายสมเดช

ดวงมหึมา

29

นางณัฐมน

แสงจำรัส

 

“รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน”
(ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 2 ข  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552)
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นายณรงค์ฤทธิ์

อินกุณา

2

นายศรีชาติ

เพ็งอินทร์

3

นางกนกกร

อินกุณา

4

นางกนกกาญจน์

เพชรดาวงค์

5

นางขจี

ขจรทวีโชค

6

นางจิราวรรณ

จันทะศรี

7

นางเจนจิรา

ผาสีเสม

8

นางสาวดารุณี

เจริญชัย

9

นางนลินี

พิมพ์ทอง

10

นางนิตยา

พงษ์พระเกตุ

11

นางสาวนิภา

วิชาจารณ์

12

นางนิภารัตน์

สมเจริญ

13

นางนิภาวรรณ

ภัทรนวกิจ

14

นางสาวบังอร

พึ่งกัน

15

นางสาวประนอม

คูเอิน

16

นางพิจิตร

สุวรรณ

17

นางสาวพิมพ์ใจ

คุ้มเหลือ

18

นางสาวเพียงเพ็ญ

ธรรมคุณาวุฒิ

19

นางมาลินี

เจริญกิจกำจร

20

นางเย็นจิต

กลิ่นสอน

21

นางวัจนา

ทัศนพงศ์

22

นางวันทณี

ธรรมชัยกุล

23

นางวิภา

ปัญญาดา

24

นางศุภัชญา

เกิดในมงคล

25

นางสาธิวี

ธนรัตนานนท์

26

นางสุทธาทิพย์

น้อยคงคา

27

นางสาวสุภาพร

โกสิงห์

28

นางเสาวณีย์

หงษ์ยุพา

29

นางอัญชนา

พยุงวงษ์

30

นางสาวอัญชลี

ศาสุข

 

“รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน”
(ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 2 ข  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552)
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นายเกษมสุข

วรสุข

2

นายฉัตรชัย

อยู่เจริญพงษ์

3

นายชัยสวัสดิ์

ขมเล็ก

4

นายชำนิ

มะคำแป้น

5

นายธนดล

ดวงมะณี

6

นายนิรันดร์

โกศลธิติพงศ์

7

นางสาวกิตติมา

บุญช่วย

8

นางเกษร

โชติประทุมเวช

9

นางจันทิมา

พิเชฐจินดากุล

10

นางจุไรรัตน์

โสวัฒณะ

11

นางญาณิศา

เปี่ยมเจริญ

12

นางสาวฐิตินันท์

เหลือชม

13

นางณัฐฐิณา

เหมหอมวงษ์

14

นางณัฐมน

แสงจำรัส

15

นางสาวดวงนภา

สมสุข

16

นางดารุณี

ถาวรวัฒนะ

17

นางดาวสวรรค์

หนุนภักดี

18

นางสาวนภัสสร

วิชาจารณ์

19

นางเบ็ญจมาศ

สุวรรณวศิน

20

นางปาณัท

แจ่มจำรัส

21

นางผาสุข

สวัสดิ์กิตติพงษ์

22

นางพัชรีภรณ์

ธารามาศ

23

นางเพ็ญนภา

พวงประยงค์

24

นางสาวภัทรชรินทร์

สัตบุตร

25

นางมณฑกานติ์

ศรีทองดี

26

นางมณฑา

บุญเสริมสุข

27

นางสาวมาลี

เนินสมบูรณ์ชัย

28

นางสาวมาลีวรรณ

ชุติรัตน์

29

นางรัศมี

วรสุข

30

นางเรณู

ทองระอา

31

นางลัดดา

แป้นบางนา

32

นางสาววนิดา

ศิริ

33

นางสาววราภรณ์

อิงคกิตติ

34

นางวันดี

ชุ่มศรี

35

นางวันทนา

จันทร์นิ่ม

36

นางวัลชุลี

กิตติวงษ์กำจร

37

นางวิไลวรรณ

กลิ่นหอม

38

นางสาววิไลวรรณ

อาจวารินทร์

39

นางศกุนี

พงษ์ศิริ

40

นางศิริลักษณ์

กุลศิริแพทย์

41

นางสมพร

ยิ่งชล

42

นางสว่าง

ศรีศักดิ์นอก

43

นางสายใจ

มั่นเจริญพร

44

นางสิริภัทร

นาเจริญ

45

นางสาวสุณิสา

ปัทมาวีรภรณ์

46

นางสุนันทา

ฉิมงาม

47

นางสุนีย์

วิรัชกุล

48

นางสุภรณ์

จันทร์เกตุ

49

นางสุภรณ์

โพธิ์ทรัพย์

50

นางสุภาภรณ์

อยู่เจริญพงษ์

51

นางสาวอนงค์

แสนเสนาะ

52

นางอภัชยา

พุทธอวยพรชัย

53

นางอังกาบ

ชัยศรีชล

54

นางสาวอัจฉราวรรณ

วงษ์แก้ว

55

นางอารีรัตน์

ขมเล็ก

56

นางสาวอำพัน

สมนึก

57

นางสาวอุมาพร

พวงประยงค์

58

นางอุษา

ศรีกล่ำ

 

“รางวัล ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประเภทดีเด่น”

(จาก โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี-รสจ.) 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางอุษา

ศรีกล่ำ

2

นางสาวอัจฉราวรรณ

วงษ์แก้ว

3

นางสาวพัชนี

ศรีสำราญรุ่งเรือง

4

นางพิจิตร

สุวรรณ

5

นางเบ็ญจมาศ

สุวรรณวศิน

6

นางสว่าง

ศรีศักดิ์นอก

7

นางญาณิศา

เปี่ยมเจริญ

8

นางดาวสวรรค์

หนุนภักดี

9

นางอภัชยา

พุทธอวยพรชัย

10

นางจันทิมา

พิเชฐจินดากุล

11

นางวิไลวรรณ

กลิ่นหอม

12

นางอังกาบ

ชัยศรีชล

13

นางสาวเสาวณีย์

หงษ์ยุภา

14

นางสาวนภัสสร

วิชาจารณ์

15

นางสาวอำพัน

สมนึก

16

นางจิราวรรณ

จันทะศรี

17

นางสาวบังอร

พึ่งกัน

 

“รางวัล ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประเภทชมเชย”

(จาก โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี-รสจ.) 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางสาวประไพ

ประมาณ

2

นางนิตยา

พงศ์พระเกตุ

3

นางสาวสุภาพร

โกสิงห์

4

นางสุนีย์

วิรัชกุล

5

นางสาธิวี

ธนรัตนานนท์

6

นางรัศมี

วรสุข

7

นางมณฑา

บุญเสริมสุข

8

นางสาวพิมพ์ณิกา

กุลศิริพัชร

9

นางสาววราภรณ์

อิงคกิตติ

10

นางสาวฐิตินันท์

เหลือชม

11

นางสุทธาทิพย์

น้อยคงคา

12

นางเจนจิรา

ผาสีเสม

13

นางอนินทิตา

จินต์ประยูร

14

นางศกุนี

พงษ์ศิริ

15

นางพัชรีภรณ์

ธารามาศ

16

นางศศิธร

คงชะนะ

 

“รางวัล ครูดี ครูเก่ง รสจ.”
(จาก โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี-รสจ.)

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางรัศมี

วรสุข

2

นางณัฐฐิณา

เหมหอมวงษ์

3

นางวันทณี

ธรรมชัยกุล

4

นางวิติญา

มัณฑุสินธุ์

5

นางสุภาภรณ์

พงศ์ศิริ

 

“รางวัล ครูดีในดวงใจ”
(โอกาสฉลอง 75 ปี โรงเรียนปรีชานุศาสน์) 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางสมพร

ยิ่งชล

2

นางสุภรณ์

จันทร์เกตุ

3

นางปาณัท

แจ่มจำรัส

4

นายศรีชาติ

เพ็งอินทร์

5

นางสาววิไลวรรณ

อาจวารินทร์

6

นางนงลักษณ์

กัปปิยบุตร

7

นางอารีรัตน์

ขมเล็ก

8

นายเกษมสุข

วรสุข

9

นางอุษา

ศรีกล่ำ

10

นางสาววราภรณ์

อิงคกิตติ

11

นางสาวดวงนภา

สมสุข

12

นางสุภรณ์

โพธิ์ทรัพย์

13

นายฉัตรชัย

อยู่เจริญพงษ์

14

นางสุทธาทิพย์

น้อยคงคา

15

นางเพ็ญนภา

พวงประยงค์

16

นางสุภา

ตรีชวา

17

นายนิรันดร์

โกศลธิติพงศ์

 

บันทึกรางวัลผลงานครู
ปีการศึกษา 2552


“ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”
(ตามมาตรฐานการดำเนินงาน ปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา)

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางสาวจำเนียร

บุญทัน

 

“รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น”
(ตามมาตรฐานการดำเนินงาน ปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา)

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางสาววิไลวรรณ

อาจวารินทร์

2

นางสาวสุณิสา

ปัทมาวีรภรณ์

3

นายฉัตรชัย

อยู่เจริญพงษ์

4

นางสุภาภรณ์

พงษ์ศิริ

5

นายไกรวัลย์

ไทยตรง

6

นางอารีรัตน์

ขมเล็ก

7

นายเกษมสุข

วรสุข

 

“ครูผู้สอนดีเด่น”
(ตามมาตรฐานการดำเนินงาน ปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา) 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางวิไลวรรณ

กลิ่นหอม

2

นางเสาวณีย์

หงส์ยุพา

3

นางสาวอำพัน

สมนึก

4

นางลัดดา

แป้นบางนา

5

นางจุไรรัคน์

โสวัณณะ

6

นางสาวชไมพร

เผือกโสภา

7

นางเบ็ญจมาศ

สุวรรณวศิน

8

นางสุทธาทิพย์

น้อยคงคา

9

นางสุมาลี

สกุลทองเงิน

10

นางวัลชุลี

กิตติวงษ์กำจร

11

นายโฆษิต

สกุลทองเงิน

12

นางกนกกร

อินกุณา

13

นางสาวอุมาพร

พวงประยงค์

14

นางสาวภัททิรา

เพ็งศรี

15

นางสาวจุฬาลักษณ์

เชื้อเงิน

16

นางศกุนี

พงษ์ศิริ

17

นางสาวมาลี

เนินสมบูรณ์ชัย

18

นายสมพงษ์

สุนทรสุข

19

นางสาวอัจฉราวรรณ

วงษ์แก้ว

20

นายประยูร

คุณนาม

21

นายศรีชาติ

เพ็งอินทร์

22

นายอรุณ

ฤทธิ์เทพ

23

นางสาววราภรณ์

อิงคกิตติ

24

นางมณฑกานติ์

ศรีทองดี

25

นางอังกาบ

ชัยศรีชล

26

นางดารุณี

ถาวรวัฒนะ

27

นายนิรันดร์

โกศลธิติพงศ์

28

นางสาวพิมพ์ณิกา

กุลศิริพัชร

29

นางอนินทิตา

จินต์ประยูร

30

นางสาวพิชชาพร

นพฤทธิ์

31

นางรุ่งนภา

นิ่มเสนาะ

32

นางญาณิศา

เปี่ยมเจริญ

33

นางณัฐฐิณา

เหมหอมวงษ์

34

นางสุพัตรา

รัตน์วิจิตร

35

นางเพ็ญนภา

พวงประยงค์

36

นายชำนิ

มะคำแป้น

37

นายณรงค์ฤทธิ์

อินกุณา

38

นางไพนารินทร์

คุณนาม

39

นางวันทนา

ชมภูแก้ว

40

นางสาวดารุณี

เจริญชัย

41

นางอารีย์

จันทีนอก

42

นางสาวฐิตินันท์

เหลือชม

43

นางศิริลักษณ์

กุลศิริแพทย์

44

นางพัชรีภรณ์

ธารามาศ

45

นางณัฐมน

แสงจำรัส

46

นางสาวดวงนภา

สมสุข

47

นางสาวกิตติมา

บุญช่วย

48

นางศศิธร

คงชะนะ

49

นายสมเดช

ดวงมหึมา

50

นายธวัชชัย

ติยะสุทธิพันธุ์

51

นางฉวีวรรณ

กันพยุง

52

นางปาณัท

แจ่มจำรัส

53

นางสาวภัทรชรินทร์

สัตบุษย์

54

นายอภิรัตน์

วงศ์ยืน

55

นางอภัชยา

พุทธอวยพรชัย

56

นายพเยาว์

เทศน์ยิ้ม

57

นางสุนีย์

วิรัชกุล

58

นางมณฑา

บุญเสริมสุข

59

นางดาวสวรรค์

หนุนภักดี

60

นางจันทิมา

พิเชฐจินดากุล

61

นางพิจิตร

สุวรรณ

62

นางนิตยา

พงษ์พระเกตุ

63

นางรัศมี

วรสุข

64

นางสาธิวี

ธนรัตนานนท์

65

นางจิราวรรณ

จันทะศรี

66

นางสาวบังอร

พึ่งกัน

67

นางสาวอนงค์

แสนเสนาะ

68

นางสุภรณ์

โพธิ์ทรัพย์

69

นางสาวกิ่งแก้ว

สิทธิผล

70

นางสาวสุภาพร

โกสิงห์

71

นางสาววดี

รัตนวรรณ

72

นางวิภา

ปัญญาดา

73

นางพัตรพิมล

ชุ่มศรี

74

นางสาวปนัดดา

แน่นหนา

75

นางเกษร

โชติประทุมเวช

76

นางสาวรุจิรา

คุณากรธำรง

77

นางอุษา

ศรีกล่ำ

78

นางเย็นจิต

กลิ่นสอน

79

นางนลินี

พิมพ์ทอง

80

นางเพ็ญศรี

ควรหา

81

นางกินรี

ตาลาสิน

82

นางสาวประไพ

ประมาณ

83

นางสาวศิริสุดา

ซื่อสัตย์วัฒนากุล

84

นางสาวกฤษณี

เรืองศรี

85

นางนงลักษณ์

กัปปิยบุตร

86

นางมาลินี

เจริญกิจกำจร

87

นางสาวประนอม

คูเอิน

88

นายชัยสวัสดิ์

ขมเล็ก

89

นางสว่าง

ศรีศักดิ์นอก

90

นางสาวพัชนี

ศรีสำราญรุ่งเรือง

91

นางเจนจิรา

ผาสีเสม

92

นายนครินทร์

ทรัพย์วิริยา

93

นางสาวมาลีวรรณ

ชุติรัตน์

94

นางจิราภรณ์

สหายา

95

นางเรณู

ทองระอา

96

นางสาวนฤมล

เด่นเจริญโสภณ

97

นางนิภารัตน์

สมเจริญ

98

นายธนดล

ดวงมะณี

99

นายสุธี

มัณฑุสินธุ์

100

นางสาวอัญชลี

ศาสุข

101

นางสุชีลา

ชลาศัย

102

นางสาวนภัสสร

วิชาจารณ์

103

นางศุภัชญา

เกิดในมงคล

104

นางสุภาภรณ์

อยู่เจริญพงษ์

105

นางสาวดลฤดี

นพเลิศ

106

นางสาวนิภาพร

พงษ์ศิริพัฒน์

 

“รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน”
(ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 17 ข  วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
จตุถถดิเรกคุณาภรณ์ 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางสาวพิชชาพร

นพฤทธิ์

2

นางสาวพิมพ์ณิกา

กุลสิริพัชร

3

นางรุ่งนภา

นิ่มเสนาะ

4

นางวิติญา

มัณฑุสินธุ์

 

“รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน”
(ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 17 ข  วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางสาวจำเนียร

บุญทัน

2

นางจิราภรณ์

สหายา

3

นางสาวนฤมล

เด่นเจริญโสภณ

 

“รางวัล ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประเภทดีเด่น”
ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย ครั้งที่ 20
(จาก โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี-รสจ.) 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางสาวปิยะลักษณ์

บุญจำเนียร

2

นางสาวกฤษณี

เรืองศรี

3

นางเพ็ญศรี

ควรหา

4

นางสาวสุภาพร

โกสิงห์

5

นางผาสุข

สวัสดิ์กิตติพงศ์

6

นางเกษร

โชติประทุมเวช

7

นางจิราวรรณ

จันทะศรี

8

นางสาวนภาวรรณ

เจริญสุขมั่น

9

นางนลินี

พิมพ์ทอง

10

นางสาวบังอร

พึ่งกัน

11

นางมณฑา

บุญเสริมสุข

 

“รางวัล ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประเภทดีเด่น”
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 20
(จาก โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี-รสจ.) 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางณัฐฐิณา

เหมหอมวงษ์

2

นางศกุนี

พงษ์ศิริ

3

นางณัฐมน

แสงจำรัส

4

นางเกตุมณี

ดวงมหึมา

5

นางอนินทิตา

จินต์ประยูร

6

นางเรณู

ทองระอา

7

นางสาวภัทรชรินทร์

สัตบุษย์

8

นางพัชรีภรณ์

ธารามาศ

9

นางสาวดารุณี

เจริญชัย

10

นางวันทนา

ชมพูแก้ว

11

นางญาณิศา

เปี่ยมเจริญ

12

นางเสาวนีย์

หงษ์ยุพา

13

นางสาวสุพิชชา

สุบรรณ

14

นางกนกกร

อินกุณา

15

นางอังกาบ

ชัยศรีชล

16

นายนิรันดร์

โกศลธิติพงศ์

17

นายณรงค์ฤทธิ์

อินกุณา

18

นางสว่าง

ศรีศักดิ์นอก

19

นางศศิธร

คงชะนะ

20

นางสาวอำพัน

สมนึก

21

นางวิไลวรรณ

กลิ่นหอม

 

“รางวัล ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประเภทชมเชย”
 (จาก โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี-รสจ.) 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางศิริลักษณ์

กุลศิริแพทย์

 

“ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT / LAS)”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2) 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นายโฆษิต

สกุลทองเงิน

2

นางกนกกร

อินกุณา

 

“รางวัล ผู้บริหารดีเด่น” 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

ซิสเตอร์จำเนียร

บุญทัน

 

“รางวัล ครูดีในดวงใจ ช่วงชั้นที่ 3” 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นายณรงค์ฤทธิ์

อินกุณา

 “รางวัล ครูดีเด่น ระดับปฐมวัย” 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางอุษา

ศรีกล่ำ

“รางวัล ครูดีเด่น ระดับช่วงชั้นที่ 2 ”
(กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางพัชรีภรณ์

ธารามาศ

“รางวัล ครูดีเด่น ระดับช่วงชั้นที่ 3 ”
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์)

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางวิติญา

มัณฑุสินธุ์

 

บันทึกรางวัลผลงานครู
ปีการศึกษา 2553


 
“งานวิจัยในชั้นเรียน ประเภทดีเด่น”
(ระดับปฐมวัย)

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางจันทิมา

พิเชฐจินดากุล

2

นางสาวบังอร

พึ่งกัน

3

นางสาวปริศนา

เปลี่ยนอนุกูล

 

“งานวิจัยในชั้นเรียน ประเภทชมเชย”
(ระดับปฐมวัย) 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางนลินี

พิมพ์ทอง

2

นางสุนีย์

วิรัชกุล

3

นางจิราวรรณ

จันทะศรี

4

นางจารุภา

เรืองสุขศร

5

นางเพ็ญศรี

ควรหา

6

นางกินรี

ตาลาสิน

7

นางขจี

ขจรทวีโชค

8

นางสาวประไพ

ประมาณ

9

นางสาวปริศนา

เปลี่ยนอนุกูล

10

นางดาวสวรรค์

หนุนภักดี

11

นางผาสุข

สวสดิ์กิตติพงศ์

12

นางมณฑา

บุญเสริมสุข

13

นางสาวปนัดดา

แน่นหนา

14

นางอุษา

ศรีกล่ำ

15

นางสาวรังสิมา

ภู่พวง

 

“งานวิจัยในชั้นเรียน ประเภทเข้าร่วม”
(ระดับปฐมวัย) 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางสุนีย์

วิรัชกุล

2

นางสุภรณ์

โพธิ์ทรัพย์

3

นางสาวประไพ

ประมาณ

4

นางสาวศิริสุดา

ซื่อสัตย์วัฒนากุล

“งานวิจัยในชั้นเรียน ประเภทดีเด่น”
(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นายศรีชาติ

เพ็งอินทร์

2

นางศศิธร

คงชะนะ

3

นางอนินทิตา

จินต์ประยูร

4

นางดารุณี

ถาวรวัฒนะ

5

นายสุธี

มัณฑุสินธุ์

 “งานวิจัยในชั้นเรียน ประเภทชมเชย”
(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางสาวเพ็ญนภา

บุญช่วย

2

นางโสภิต

ภักดีคำ

3

นางเสาวนีย์

หงษ์ยุพา

4

นายประยูร

คุณนาม

5

นางเรณู

ทองระอา

6

นางสาวจุฬาลักษณ์

เชื้อเงิน

7

นางพิชชาพร

นพฤทธิ์

8

นางพัชรีภรณ์

ธารามาศ

9

นางวิไลวรรณ

กลิ่นหอม

10

นางสาวพิมพ์ณิกา

กุลศิริพัชร

11

นางสาวอำพัน

สมนึก

12

นางสาวนภัสสร

วิชาจารณ์

13

นายอรุณ

ฤทธิ์เทพ

14

นางสาวพัชนี

ศรีสำราญรุ่งเรือง

15

นางสุมาลี

สกุลทองเงิน

16

นางสาวกิตติมา

บุญช่วย

17

นางสาวภัทรชรินทร์

สัตบุษย์

18

นางอารีรัตน์

ขมเล็ก

19

นางสาวสุพิชชา

สุบรรณ

20

นางสาวดารุณี

เจริญชัย

21

นางกนกกร

อินกุณา

22

นางเจนจิรา

ผาสีเสม

23

นางสว่าง

ศรีศักดิ์นอก

24

นายณรงค์ฤทธิ์

อินกุณา

25

นายไกรวัลย์

ไทยตรง

26

นางมณฑกานติ์

ศรีทองดี

27

นายโฆษิต

สกุลทองเงิน

28

นางณัฐฐิณา

เหมหอมวงษ์

29

นางสาวภัททิรา

เพ็งศรี

30

นางสาวอัญชลี

ศาสุข

31

นางศิริลักษณ์

กุลศิริแพทย์

32

นายนิรันดร์

โกศลธิติพงศ์

33

นางญาณิศา

เปี่ยมเจริญ

34

นางสาวอัจฉราวรรณ

วงษ์แก้ว

35

นางสาววิไลวรรณ

อาจวารินทร์

36

นางสาวมาลี

เนินสมบูรณ์ชัย

37

นางศกุนี

พงษ์ศิริ

38

นางสาววราภรณ์

อิงคกิตติ

39

นางลัดดา

แป้นบางนา

40

นางอภัชยา

พุทธอวยพรชัย

41

นางอังกาบ

ชัยศรีชล

42

นางวิไลวรรณ

กลิ่นหอม

 

“รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน”
(ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนที่ 3 ข  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554)
จตุถถดิเรกคุณาภรณ์

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นางฉวีวรรณ

กันพยุง

2

นางนงลักษณ์

กัปปิยบุตร

3

นางเพ็ญศรี

ควรหา

4

นางสุภาภรณ์

พงษ์ศิริ

 “รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน”
(ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนที่ 3 ข  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554)
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นายโฆษิต

สกุลทองเงิน

2

นายธวัชชัย

ติยะสุทธิพันธุ์

3

นายสุธี

มัณฑุสินธุ์

4

นายอรุณ

ฤทธิ์เทพ

5

นางกินรี

ตาลาสิน

6

นางชไมพร

บุญศรีอนันต์

7

นางสาวประไพ

ประมาณ

8

นางสาวรุจิรา

คุณากรธำรง

9

นางสุมาลี

สกุลทองเงิน

10

นางอารีย์

จันทีนอก