รายการแข่งขันโครงการงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

วันที่  12  พฤศจิกายน  2553

   

ที่

ชื่อกลุ่มสาร / โครงงาน

ช่วงชั้น

ประเภท

ครูผู้รับผิด

รางวัล

   

1

 

 

 

 

โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

-  เรื่อง “วุ้นจากธรรมชาติอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของ   ชาวชลบุรี”

-  เรื่อง “ร้อยเรื่องการวัดทิศ , แผนผัง , และ   ปริมาตร”

-  เรื่อง “ต้นไม้สามมิติ”

เรื่อง “พีระมิดพิชิตอาหาร

 

 

2

 
2


3

3

 

 

การทดลอง

 

การทดลอง


 
สิ่งประดิษฐ์

การทดลอง

 

 

ครูภัททิรา

 
ครูภัททิรา

 ครูอัจฉราวรรณ, ม.ประยูร

ครูอัจฉราวรร , ม.ประยูร

 

 

เหรียญเงิน

 

เข้าร่วม

 เหรียญทองแดง

เข้าร่วม

   

2

 

 

 

 

โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

-  เรื่อง “สำนวนไทยใครว่ายาก”

-  เรื่อง “คำราชาศัพท์คำไหน ๆ ใครใคร่รู้”

-  เรื่อง “โวหารคำคมในคารมสุนทรภู่”

-  เรื่อง “การ์ตูนสุภาษิตแสนสนุก”

 

 

2

2

3

3

 

 

การทดลอง

การทดลอง

การสำรวจ

การสำรวจ

 

 

ครูวิไลวรรณ ก.

ครูวิไลวรรณ ก.

ครูกนกกร

ม.โฆษิต

 

 

เหรียญทองแดง

เข้าร่วม

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

   

3

 

 

 

 

โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

-  เรื่อง “How to protect our Word”

-  เรื่อง “Sufficiency Econny in Daily Life”

 

 

2

3

 

 

สำรวจ

สำรวจ

 

 

ครูพิชชาพร

ครูดารุณี

 

 

 

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

   

4

 

 

 

 

โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

เรื่อง “สมุดลดโลกร้อน”

-  เรื่อง “มัตตัญญูตาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา   เศรษฐกิจพอเพียงในการใช้จ่ายเงิน”
-  เรื่อง “เปลือกหอยเพื่อสุขภาพจิต สู้ชีวิตที่    พอเพียง”

 

 

2

3

 

3

 

 

ทั่วไป

สำรวจ

 

สำรวจ

 

 

ครูวันทนา

ครูนภัสสร

 

ม.ณรงค์ฤทธิ์

 

 

เหรียญเงิน

เข้าร่วม

 

เหรียญทองแดง

   

5

 

 

 

โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เรื่อง “ใครจะงอกเร็วกว่ากัน”

เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพของผลลูกใต้ใบที่มีผลต่อการเพิ่มอัตราการกินอาหารของกุ้ง   ขาว”

 

 

3

3

3

 

 

การทดลอง

การทดลอง

การทดลอง

 

 

ครูวราภรณ์ อ.

ม.อรุณ , ม.ศรีชาติ

 

 

เหรียญทองแดง

เหรียญทอง

   

6

โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

-  เรื่อง “เปลยวนชวนนอน”

-  เรื่อง “ขอตัวช่วย”

-  เรื่อง “การสร้างบทเรียนช่วยสอน CAI ด้วย   โปรแกรม Microsoft Producer

 

 
2

3

3

 

 
สิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์

ทั่วไป

 

 

ครูพัชรีภรณ์

ครูดวงนภา

ครูณัฐมน

 

 
เหรียญทอง

เข้าร่วม

เข้าร่วม

   

7

โครงงานกลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ

-  เรื่อง “ไม้สารพัดนึก”

เรื่อง “Miracle paper”

 

2

3

 

สิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์

 

ครูธนดล

ครูปาณัท

 

เหรียญเงิน

เหรียญเงิน

                         สรุป

                            เหรียญทอง                           2              เหรียญ

                                เหรียญเงิน                            5              เหรียญ

                                เหรียญทองแดง                   7              เหรียญ

                                เข้าร่วม                                  6              โครงงาน

                                รวม                                        20           โครงงาน

 

รายการแข่งขัน

ช่วงชั้น

ครูผู้รับผิดชอบ

รางวัล

โครงงานคณิตศาสตร์          

- เรื่อง  3600 รู้ทัน ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

- เรื่อง รู้จักใช้รู้จักจ่าย

- เรื่อง  พาราโบลาลดปัญหาโลกร้อน

- เรื่อง   มุมน่ารู้คู่การพิสูจน์ระยะทาง

 

2

 

3

3

3

 

ครูภัททิรา 

 

ครูประยูร   ครูอัจฉราวรรณ 

ครูประยูร   ครูอัจฉราวรรณ 

ครูประยูร   ครูอัจฉราวรรณ 

 

เหรียญเงิน

 

-

เหรียญเงิน

เหรียญเงิน

โครงงานวิทยาศาสตร์         

- เรื่อง  อาบสบายคลายหนาวด้วยวัสดุท้องถิ่น

- เรื่อง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากยีสต์พิชิตยุง

- เรื่อง ไคโตซานสารต้านมอดในเมล็ดถั่วเขียว

- เรื่อง  เอนไซม์น้ำหมักชีวภาพ จากผลมังคุด   ช่วยรักษาความสดของอาหารทะเลแทนการใช้  สารฟอร์มาลีน

 

2

3

3

3

 

ครูวราภรณ์  ครูอัญชลี

ครูศรีชาติ  ครูอรุณ

ครูศรีชาติ  ครูอรุณ

ครูศรีชาติ  ครูอรุณ

 

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-  เรื่อง  งามอย่างไทย

-  เรื่อง คุณธรรมสู่สถานศึกษา ตามหลักปรัชญา

   เศรษฐกิจพอเพียง

-  เรื่อง  ผู้นำที่ดีในฝัน 

 

3

3

 

3

 

ครูณรงค์ฤทธิ์   ครูชำนิ

ครูณรงค์ฤทธิ์  ครูเพ็ญนภา

 

ครูณรงค์ฤทธิ์   ครูนภัสสร

 

เหรียญเงิน

เหรียญเงิน

 

เหรียญเงิน

โครงงานภาษาต่างประเทศ

- เรื่อง  Popular  Snack 

- เรื่อง  Pandemic

 

2

3

 

ครูรุ่งนภา 

ครูดารุณี 

 

เหรียญทองแดง

เหรียญเงิน

โครงงานภาษาไทย

- เรื่อง  ภาษาท้องถิ่น  4  ภาค

- เรื่อง  เด็กไทยยุคใหม่เขียนคำไทยได้ถูกต้อง

- เรื่อง ตำนานอักษรสู่ความเป็นไทย 

 

2

2

3

 

ครูลัดดา     ครูสาวิตรี

ครูวิไลวรรณ  กลิ่นหอม

ครูโฆษิต  ครูกนกกร

 

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

เหรียญเงิน

โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี

- เรื่อง  ต้นไม้สวย  ด้วยความพอเพียง

- เรื่อง ลดโลกร้อน  ด้วยเสื่อวิเศษ

- เรื่อง ซุปเปอร์ฮีโร่ช่วยด้วย

- เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Flip Album Vistra  Pro

 

2

2

3

3

 

ครูกิตติมา

ครูพัชรีภรณ์

ครูดวงนภา

ครูณัฐมน  ครูนครินทร์

 

เหรียญทองแดง

เหรียญเงิน

เหรียญทอง

เหรียญทอง

โครงงานศิลปะ

- เรื่อง มหัศจรรย์ขวดน้ำรีไซด์เคิล โคมวิเศษ

 

3

 

ครูปาณัท

 

เหรียญทอง

สรุปเหรียญ  :        เหรียญทอง                            จำนวน                   5              เหรียญ

                                เหรียญเงิน                              จำนวน                   12           เหรียญ

                                เหรียญทองแดง                     จำนวน                   3              เหรียญ

 


:: HoMe ::

อนุบาล ๑ -๓ประถม ๑ - มัธยม ๖ปวช.๑ - ปวส.๒ (สายพาณิชย์)ปวช.๑ - ปวส.๒ สายช่างฯปริญญาตรี - ปริญญาเอกหน่วยงานสนับสนุน