หน่วยการที่ 1

เตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

1.    สร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และวัสดุอุปกรณ์ และเพื่อนๆรอบตัว และวิทยากร

2.    ปรับสภาพจิตใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้บังเกิดแก่ตนว่า ท่านสามารถปฏิบัติ.....ได้

3.    สร้างความตระหนักว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเพียงตัวรับคำสั่งของเรา  ท่านสามารถสั่งการและควบคุมให้โปรแกรมทำงานตามความต้องการของเราได้

4.    ใช้สมาธิเป็นตัวกำหนดปัญญาเพื่อค้นหาเป้าหมาย (วัตถุประสงค์)

5.    หากมีปัญหาให้สอบถามผู้รู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

6.    ให้ประเมินการปฏิบัติงานของตนเองอยู่ตลอดเวลา

7.    สร้างมิตรสัมพันธ์และเครือข่าย (network) ให้เกิดขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการที่ 2

ทำความรู้จักกับโปรแกรม Flip Album 6 Pro

 

          โปรแกรมที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้ มีชื่อเรียกว่า โปรแกรม Flip Album 6 Pro  โดยลักษณะของโปรแกรมจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้ใช้งานจะต้องติดตั้งตัวโปรแกรม (install) ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์       ที่ใช้งานอาจเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส่วนบุคคล (Personal Computer) หรือเครื่องพกพาแบบโน๊ตบุ๊ค (Note Book) ก็ได้   ขณะปฏิบัติการงานสร้างนั้น คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายก็ได้

 

ตัวอย่างงาน ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Flip Album 6 Pro

 

ท่านตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือยัง?

1.    ลักษณะภายนอกมีส่วนคล้ายกับหนังสือทั่วไปมากน้อยแค่ไหน?.............................................

2.    หากต้องการเปิดหนังสืออ่าน จะทำอย่างไรบ้าง?.............................................................

 

 

หน่วยการที่ 3

การติดตั้งโปรแกรม Flip Album 6 Pro

                                                                                           

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Flip Album 6 Pro

 

          การติดตั้งโปรแกรม Flip Album 6 Pro ปฎิบัติได้ไม่ยาก   โดยคำสั่งที่ใช้ในการติดตั้งจะเป็นคำสั่งพื้นฐานที่ทุกท่านสามารถทำได้ (มีตัวอย่าง e-Book แจกให้)  หรือสามารถชมแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์

http://www2.pn.ac.th/kroonhong/ebook/

 

 

ท่านติดตั้งโปรแกรมได้หรือยัง?.......................................................................................

 

 

หน่วยการที่ 4

การเข้าสู่โปรแกรม Flip Album 6 Pro

         

การเข้าสู่โปรแกรมมีวิธีการหลัก 2 วิธี คือ

1. เข้าโดย Dubble Click ที่รูปภาพหนังสือสีแดง     บนหน้า Desktop   หรือ

 

2. เข้าโดย Click ที่ปุ่ม Start/Program/E-Book Sytems/FlipAlbum 6 Pro/FlipAlbum Pro

 

การเข้าสู่โปรแกรม Flip Album 6 Pro วิธีที่ 2

 

 

 

ท่านสามารถเข้าสู่โปรแกรมได้หรือยัง?................................................................................

 

 

 

หน่วยการที่ 5

เทคนิคการบันทึกข้อมูล

เป้าหมาย : บันทึกข้อมูลใน Album

ความคิดรวบยอด : วิธีการบันทึกข้อมูลมีหลักการใหญ่ๆ 2 วิธี คือ Save และ Save as

          -คำสั่ง Save คือ บันทึกชื่อเดิมเหมาะสำหรับการบันทึกที่ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในโฟลเดอร์

                -คำสั่ง Save As คือ บันทึกชื่อใหม่เหมาะสำหรับการบันทึกที่ข้อมูลอยู่นอกโฟลเดอร์ เช่น ข้อมูลจาก internet, Handy Drive, แผ่น CD อื่น ๆ

 

เทคนิค/วิธีการ :

       แบบที่ 1 ใช้คำสั่ง Save (เหมาะสำหรับกรณีมีข้อมูลอยู่ในโฟลเดอร์งาน)

 

การใช้คำสั่ง Save

 

          แบบที่ 2 ใช้คำสั่ง Save As (เหมาะสำหรับกรณีมีข้อมูลอยู่ภายนอกโฟลเดอร์งาน เช่น จาก internet, Handy Drive, แผ่น CD เป็นต้น)

 

การใช้คำสั่ง Save As

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการที่ 6

เทคนิคการเพิ่มหน้าหนังสือแบบอัตโนมัติ (Insert Multiple Pages)

 

เป้าหมาย : เพิ่มหน้าหนังสือหลายหน้า

ความคิดรวบยอด : เพิ่มหน้าหนังสือหลายหน้าอัตโนมัติ

เทคนิค/วิธีการ : เพิ่มหน้าหนังสือหลายหน้าอย่างรวดเร็ว

1.    เปิดโปรแกรม Flip Album

2.    ใช้คำสั่ง  Edit/Insert Page/Multiple Pages

3.    ใส่จำนวนหน้าหนังสือเป็นตัวเลข ตามต้องการ

 

คำสั่งการเพิ่มหน้าหนังสือจำนวนหลายๆ หน้า แบบอัตโนมัติ

 

 

 

 

 

หน่วยการที่ 7

เทคนิคการนำเข้าข้อมูลจากภาพกราฟิค (Digital Pictures)

 

เป้าหมาย : Album ภาพ จำนวน 1 เล่ม

ความคิดรวบยอด : การสร้าง Album ภาพ  อย่างง่าย

เทคนิค/วิธีการ :

          แบบที่ 1 เปิดโฟลเดอร์

1.    เปิดโปรแกรม Flip Album

2.    เปิดโฟลเดอร์ภาพเพื่อนำเข้า Album

3.    OK

4.    OK

 

นำภาพเข้าด้วยวิธีการเปิดโฟลเดอร์

 

แบบที่ 2 ลาก-วาง

1.    เปิดโปรแกรม Flip Album

2.    เลือกภาพที่ต้องการและลากเข้ามาวางในหน้า CONTENTS

 

นำภาพเข้าด้วยวิธีการลาก-วาง

 

ผลที่ได้จากการนำเข้าภาพด้วยวิธีการลาก – วาง

หน่วยการที่ 8

เทคนิคการนำเข้าข้อความ

 

เป้าหมาย : นำข้อความใส่ในหนังสือ

ความคิดรวบยอด : พิมพ์โดยตรงจากหน้าหนังสือ และการ Copy ข้อความที่มีอยู่แล้วมาวาง

เทคนิค/วิธีการ :

          แบบที่ 1 พิมพ์โดยตรง

1.    เปิดหน้าหนังสือที่ต้องการพิมพ์ข้อความ

2.    Click mouse ด้านขวา

3.    เลือกคำสั่ง Annotate…

4.    พิมพ์ข้อความลงในกรอบสี่เหลี่ยม (text box)

 

การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือโดยตรง

 

Note :              1.  กรอบข้อความสามารถที่จะจับย้ายไปอยู่ตรงส่วนใหนของหน้าก็ได้

                   2. สามารถเลือกรูปแบบอักษร  ขนาด  สี  และการจัดวางได้

 

แบบที่ 2 การ Copy ข้อความมาจากแหล่งอื่น

1.    เปิดหน้าหนังสือที่ต้องการพิมพ์ข้อความ

2.    คัดลอกข้อความ (Copy) จากแหล่งต้นฉบับ เช่น จาก Word หรือจาก Internet

(ภาพตัวอย่าง Copy จาก  internet)

3.    Click ปุ่มขวา Mouse เลือกคำสั่ง Paste หรือ คำสั่ง edit/paste หรือ Ctrl+v

 

การคัดลอกข้อความจากเว็บไซต์มาลงในหนังสือ

 

Note :  ลองทดสอบการวางข้อความหลายๆ รูปแบบคำสั่ง เช่น

-Paste

-Paste special

                             -Rich Text Format,    Text

 

ท่านสามารถระบุความแตกต่างของการใช้คำสั่งดังกล่าว ได้อย่างไรบ้าง?.............................................

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….

 

 

หน่วยการที่ 9

เทคนิคการนำเข้าข้อความจาก Microsoft Word

เป้าหมาย : นำข้อความใส่ในหนังสือ

ความคิดรวบยอด : Copy ข้อความจาก Word มาวาง

เทคนิค/วิธีการ :

1.       เปิดโปรแกรม Microsoft Word

2.       เปิดไฟล์ที่ต้องการจะสร้าง e-Book

3.       ลากแถบดำคลุมข้อความที่ต้องการ

4.       ใช้คำสั่ง Copy หรือ Ctrl+C

5.       เปิดโปรแกรม Flip Album

6.       เปิดหน้าที่ต้องการแทรกข้อความ

7.       ใช้คำสั่ง Paste หรือ Ctrl+V

การ Copy ข้อมูลจาก Word แล้วนำมาวางใน e-Book

 

 

หน่วยการที่ 10

เทคนิคการนำไฟล์จาก PowerPoint มาสร้าง e-book

 

เป้าหมาย : นำ PowerPoint มาสร้าง e-book

ความคิดรวบยอด : จัดการแปลง Slide ของ PowerPoint ให้เป็นไฟล์ภาพที่มีนามสกุล .jpg

เทคนิค/วิธีการ :

1.      เปิดโปรแกรม PowerPoint

2.      เปิดไฟล์งาน PowerPoint

3.      ใช้คำสั่ง File Save As เลือกรูปแบบนามสกุลเป็น .jpg

4.      สร้างโฟล์เดอร์สำหรับเก็บภาพ

5.      ตั้งชื่อภาพ

6.      เลือกรูปแบบของไฟล์ที่บันทึกเป็น JPEG

7.      บันทึก

8.      นำไฟล์งานที่ได้จากการบันทึก (มีรูปแบบเป็น .JPG) ไปสร้าง e-book ด้วยวิธีการเดียวกับการแทรกรูปภาพ

การเลือกบันทึกไฟล์ PowerPoint ให้มีนามสกุล .JPG

หน่วยการที่ 11

เทคนิคการนำไฟล์ PDF มาสร้าง e-book

เป้าหมาย : นำ ไฟล์ PDF มาสร้าง e-book

ความคิดรวบยอด : จัดการแปลงไฟล์ PDF ให้เป็นไฟล์ภาพที่มีนามสกุล .jpg

เทคนิค/วิธีการ :

1.    เปิดโปรแกรม Adobe Acrobat 6.0 Professional

2.    เปิดไฟล์งาน PDF

3.    ใช้คำสั่ง File Save As เลือกรูปแบบนามสกุลเป็น .jpg

4.    สร้างโฟล์เดอร์สำหรับเก็บภาพ

5.    ตั้งชื่อภาพ

6.    เลือกรูปแบบของไฟล์ที่บันทึกเป็น JPEG

7.    บันทึก

8.    นำไฟล์งานที่ได้จากการบันทึก (มีรูปแบบเป็น .JPG) ไปสร้าง e-book ด้วยวิธีการเดียวกับการแทรกรูปภาพ

การเลือกบันทึกไฟล์ PDF ให้มีนามสกุล .JPG

 

 

 

หน่วยการที่ 12

เทคนิคการตกแต่งหนังสือ (Set Book Option)

เป้าหมาย : ตกแต่งหนังสือให้ดูดี

ความคิดรวบยอด : ปรับค่าหนังสือต่างๆ เพื่อความสวยงามตามความต้องการ

เทคนิค/วิธีการ :

1.    เปิดโปรแกรม Flip Album

2.    เปิดไฟล์งาน e-book ที่สร้างไว้

3.    กำหนดค่าเพื่อการตกแต่งหนังสือ Options/Set Book Options

 

กำหนดค่าเพื่อการตกแต่งหนังสือ Options/Set Book Options

 

 

 

 

 

 

 

Book Cover: สำหรับตกแต่งปกหน้าและปกหลัง โดยสามารถเลือกสี (Color)

และภาพ (Texture)

 

Set Book Option

 

 

Book Background: สำหรับตกแต่งพื้นหลังของหนังสือสามารถเลือกได้ทั้งสี

และภาพ

Set Book Background

Page Background: สำหรับตกแต่งพื้นหลังของหน้าหนังสือ

Set Page Background

 

 

Page Margins: สำหรับกำหนดระยะกั้นหน้า-หลัง บน-ล่างของหน้าหนังสือ

 

Set Page Margins

 

 

 

Display: กำหนดการแสดงไฟล์ หรือเลขหน้า บนหน้าหนังสือ

Set Display

 

 

Audio: กำหนดการใส่เสียงประกอบหนังสือ

Set Audio

 

 

 

 

Miscellaneous: กำหนดค่าการแสดงผล เมื่อเริ่มต้นเปิดหนังสือ

Set Miscellaneous

 

 

 

 

หน่วยการที่ 13

เทคนิคการแทรกภาพนิ่ง (Insert Clip Art)

เป้าหมาย : ตกแต่งหนังสือด้วยภาพ

ความคิดรวบยอด : นำภาพจากแหล่งข้อมูลมาประกอบหนังสือจากหลายๆแหล่ง

เทคนิค/วิธีการ : ลาก-วาง

1.    เปิดโปรแกรม Flip Album

2.    เลือกภาพที่ต้องการและลากเข้ามาวางในหน้า CONTENTS หรือหน้าอื่นๆ ที่ต้องการแทรกภาพ

3.    ใช้วิธีการ Save ด้วยคำสั่ง Save As แล้วตั้งชื่อไฟล์ใหม่ ไม่ซ้ำชื่อเดิม

 

 

 

 

หน่วยการที่ 14

เทคนิคการแทรกมัลติมีเดีย (Insert Multimedia Objects)

เป้าหมาย : ตกแต่งหนังสือด้วยสื่อมัลติมีเดีย

ความคิดรวบยอด : นำภาพไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ  มาประกอบหนังสือ

เทคนิค/วิธีการ : จัดการไฟล์ แล้ว ลาก-วาง

1.    จัดหาไฟล์วีดิทัศน์ (Video) หรือบันทึกโดยบันทึกไฟล์ด้วยนามสกุล .mpeg

2.    หากเป็นภาพยนตร์จาก CD, Karaoke หรืออื่นๆ จะต้องแปลงไฟล์ ให้มีนามสกุล .mpeg

เสียก่อน ด้วยโปรแกรมประเภท convert เช่น โปรแกรม No1# Converter

3.    หากเป็นเพลงประกอบให้ใช้ไฟล์ที่มีนามสกุล .MP3 หรือ .WAV

4.    ทั้งหมดใช้เทคนิคการลาก-วาง (Drag & Drop)

5.    บันทึกด้วยคำสั่ง Save As แล้วตั้งชื่อใหม่ (ไม่ซ้ำชื่อเดิม)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการที่ 15

การสร้างตำแหน่งเครื่องหมาย (Bookmarks)

เป้าหมาย : สร้างเครื่องหมายคั่นส่วนตำแหน่งหน้าสำคัญ

ความคิดรวบยอด : ทำเครื่องหมายบนในหน้าที่ต้องการอ้าง

เทคนิค/วิธีการ : ใช้คำสั่ง Bookmarks/Add/Left Page หรือ

Bookmarks/Add/Right ตามต้องการ

 

การเลือกใช้คำสั่ง Bookmarks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการสร้าง Bookmarks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการที่ 16

การปรับแต่งโครงสร้างหนังสือ (Set Theme)

เป้าหมาย : ปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆ ของหนังสือ

ความคิดรวบยอด : รูปแบบของหนังสือจะออกมาสวยงามขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์ของเราเอง

เทคนิค/วิธีการ : ใช้คำสั่งปรับแต่ง Options/Set Theme

 

ตัวอย่างโครงสร้างสำเร็จรูป Baby-Arrived

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างโครงสร้างสำเร็จรูป Baseball

 

ตัวอย่างโครงสร้างสำเร็จรูป Classic

หน่วยการที่ 17

การแทรกเพลงประกอบหนังสือ (Background Music)

เป้าหมาย : แทรกเสียงเพลง Background ประกอบหนังสือ

ความคิดรวบยอด : สร้างบรรยากาศรูปแบบหนังสือมีชีวิต

เทคนิค/วิธีการ : ใช้คำสั่ง Set Book Options/Audio แล้วเลือกเพลงที่จะนำมาประกอบหนังสือ

 

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Set Book Options / Audio เพื่อสร้างเพลง Background

 

หมายเหตุ

1.    Enable Flipping Sound คือ จะมีเสียงดังเมื่อเปิดหนังสือแต่ละหน้า

2.    Enable Audio คือ จะมีเสียงเพลงดังเป็น Background ตลอดเวลา

 

 

 

 

 

หน่วยการที่ 18

การเชื่อมโยงเอกสาร (Set Links)

เป้าหมาย : การสร้างจุดเชื่อมโยงเอกสารในหนังสือ

ความคิดรวบยอด : สามารถสร้างจุดเชื่อมโยงได้ทั้งภายในและภายในหนังสือ และสร้างจุดเชื่อมได้ทั้งภาพ และข้อความ

เทคนิค/วิธีการ :      1. เลือกรูป หรือข้อความที่จะสร้าง link

                                                2. คลิกปุ่มด้านขวาของ mouse จะปรากฏหน้าต่าง Set Link ให้เลือก

                                                3. หากต้องการ link ไปยังเว็บไซต์ ให้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการ link ลงในช่อง URL ที่กำหนดไว้ให้ เช่น http://www.palaces.thai.net/

                                                4. หากต้องการ link ไปยังหน้าหนังสือ (Page)ให้เลือกหมายเลขของหนังสือที่ต้องการ link ได้จากเมนูหมายเลข

 

ตัวอย่างการใช้คำสั่งสร้าง Set Link

 

 

 

หน่วยการที่ 19

การตั้งค่าหน้าเอกสาร (Set page properties)

เป้าหมาย : กำหนดค่าต่างๆ ของหน้ากระดาษ

ความคิดรวบยอด : กำหนดสี ภาพ ตำแหน่ง และเสียงประกอบหน้า

เทคนิค/วิธีการ :     

                                Set Page Background

1. เลือก Default คือ กำหนดค่าตามโปรแกรม

2. เลือก Color คือ การกำหนดสีหน้ากระดาษ

                                                3. เลือก Text คือ การเลือกภาพพื้นที่จะสร้างเป็นหน้าหนังสือ

                   Set Page Position

1. เลือก Centerfold คือ กำหนดเป็นหน้ากลางเพียงหน้าเดียว

2. เลือก Always on the Left คือ การกำหนดตำแหน่งหน้าให้อยู่ด้านซ้าย

                                                3. เลือก Always on the Right คือ การกำหนดตำแหน่งหน้าให้อยู่ด้านขวา

                                                4. เลือก No Fixed Side คือ การไม่กำหนดค่าจำเพาะใดๆ

                                Set Page Audio

1. เลือก Default คือ คือ กำหนดค่าตามโปรแกรม

2. เลือก File คือ การเลือกเพลงที่จะนำมาประกอบในหน้าที่เลือกนั้น

 

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Set Page Properties

 

หน่วยการที่ 20

การทำชั้นวางหนังสือ (Book Self)

กรณีมีหนังสือหลายเล่มใน CD 1 แผ่น

เป้าหมาย : สร้างชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ความคิดรวบยอด : หนังสือหลายเล่มบรรจุอยู่ในชั้นวาง

เทคนิค/วิธีการ :      Create Album CD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1.    ใช้คำสั่ง Start/Programs/E-Book Systems/FlipAlbum 6 Pro/Create Album CD

2.    จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ จากนั้นให้ปฏิบัติตามลำดับคือ

1.    คลิกปุ่ม NEW

2.    ตั้งชื่อ Album

3.    คลิกปุ่ม Create

 

 

 

การใช้คำสั่งเพื่อสร้างชั้นวางหนังสือ

 

 

 

 

ปรากฏหน้าต่าง Bookshelf Options เพื่อกำหนดค่า ดังนี้

1.    Number of Levels เพื่อเลือกจำนวนชั้นหนังสือ

2.    FlipBooks per Level เพื่อเลือกจำนวนหนังสือต่อชั้น

3.    ปุ่ม Background เพื่อเลือก พื้นหลัง (ปกติจะมีสีดำดังภาพ ไม่เลือกก็ได้)

4.    ปุ่ม Bookshelf Style เพื่อเลือกรูปแบบของชั้นวางหนังสือ (มีหลายแบบให้เลือก)

5.    ปุ่ม Default เพื่อเซ็ตค่าเดิมของโปรแกรม

 

 

การใช้คำสั่งเพื่อตั้งค่าของ Bookshelf

 

6.    เข้าไปเปิดงานในโฟลเดอร์ด้านซ้าย

7.    เลือกงาน e-Book เพื่อจะมาจัดวางในชั้น  (การนำงาน e-Book มาสร้างจะต้องนำมาทั้ง Icon และ Folder งานด้วย มิฉะนั้นจะสร้างไม่ได้)

8.    ลากงานทั้งหมดลงมาไว้ในเฟรมด้านล่าง (ตามตัวอย่างที่แสดงไว้)

วิธีการนำงาน e-book มาสร้างบนชั้นจำนวนหลายๆ เล่ม

 

 

สำหรับไฟล์งานทั้งหมดจะไปอยู่ที่ไดรฟ์ C: ภายในโฟล์เดอร์ My Documents / ชื่อโฟลเดอร์งานที่คุณกำหนดไว้

และงานที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นทั้งหมดสามารถนำไป write ลงแผ่นเป็นแบบ Autorun ได้เลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการที่ 21

การนำผลงานขึ้น internet

เป้าหมาย : นำผลงานขึ้นอินเทอร์เน็ต

ความคิดรวบยอด : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถชมแบบออนไลน์ได้

เทคนิค/วิธีการ :     

1.    เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

2.    นำงานที่ประกอบไปด้วย 1 icon (หนังสือสีแดง) และ 1 โฟลเดอร์งาน (โฟลเดอร์สีเหลือง) ขึ้นไปบน server พร้อมกัน

 

วิธีการนำไฟล์งาน e-Book ขึ้น server

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการที่ 22

การออกแบบปก CD

เป้าหมาย : ออกแบบปก CD ได้อย่างสวยงาม

ความคิดรวบยอด : ปกที่สวยงามทำให้ e-Book ของท่านดูดีตั้งแต่แรกสัมผัส

 หน่วยของการออกแบบปกหนังสือ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะว่าปกหนังสือเปรียบเสมือนรูปร่างหน้าตาที่ทุกคนสัมผัสได้ครั้งแรกสุดที่มองเห็นสื่อ หากว่าการออกแบบปก กล่อง หรือหีบห่อสวยงาม น่าสนใจ ก็สามารถเร้าความสนใจให้ผู้ชมติดตามผลงานที่อยู่ภายในได้

เทคนิค/วิธีการ :     
         การออกแบบปกประเภท CD สามารถทำได้ง่ายด้วยโปรแกรมที่มีมากับ CD Writter ได้แก่โปรแกรม Nero โดยเลือกไปที่ สร้างเลเบลหรือปก

การออกแบบปก CD ด้วยโปรแกรม Nero

ส่วนประกอบสำคัญที่ควรจะแจ้งไว้ในการออกแบบปก eBook ได้แก่

ปกหน้า
1. ชื่อเรื่อง
2. ภาพประกอบ
3. ข้อความ Digital eBook CD

สันปก(กลาง)
4. ข้อความ Digital eBook CD
5. ชื่อเรื่อง
6. ชื่อผู้แต่ง

ปกหลัง
7. เรื่องย่อ (สรุปย่อ)
8. Barcode (eBook ID)
9. ลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์

 

ตัวอย่างงานออกแบบปก CD

 

ส่วนประกอบสำคัญบนแผ่น CD ได้แก่

1. ชื่อเรื่อง
2. ภาพประกอบ
3. Barcode (eBook ID)
4. ลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์
 หมายเหตุ
ผลงานที่ท่านได้ชมอยู่นี้ เป็นฝีมือของนายชานนท์ วัฒนอุตมเสถียร นักเรียนชั้น ม.5/4
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒

การสร้าง Barcode สามารถเข้าไปสร้างแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.barcodesinc.com/generator/index.php แล้ว save ไฟล์มาใส่ไว้ในงานที่เราออกแบบ

 

ตัวอย่างการออกแบบงานเพื่อพิมพ์ลงบนแผ่น CD

บทสรุปที่ได้รับจากการเรียน

(ท่านสามารถบรรยายได้เอง)

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

บันทึก

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

คำถามที่มักถามบ่อยๆ เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Flip Album Pro 6

 

คำถาม : หน้าcontents เปลี่ยนเป็นภาษาไทยไม่ได้ทำอย่างไรดีคะ?

ตอบ : การเปลี่ยนหน้า Contents ให้เป็นภาษาไทยนั้นทำได้กับ FlipAlbum Pro 6 โดยปฏิบัติดังนี้ครับ

1. เข้าไปที่หน้า Contents คลิกปุ่มขวาของเมาส์เลือกคำสั่ง Customize Contents

2. เลือก Title / Modify

3. ลบคำว่า Contents พิมพ์คำว่า สารบัญ

4. เลือก Font Name เป็น AngsanaUPC หรือ font ที่แสดงภาษาไทย

5. เลือก Font Size (ตามขนาดที่ต้องการ)

6. เลือกลักษณะตัวอักษณะ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้

7. คลิกปุ่ม OK

8. คลิกปุ่ม OK

    ท่านก็จะได้สาบัญที่เป็นภาษาไทยแล้วละครับ สำหรับหน้าต่างๆ ในสารบัญนั้นสามารถทำให้เป็นภาษาไทยได้โดยกำหนดค่าที่ TOC1 แล้วปฏิบัติตามลำดับคล้ายกับข้อแนะนำข้างบน ครับ....

 

                                 ภาพแสดงการเปลี่ยน Contents ให้เป็น สารบัญ ภาษาไทย

 

 

 

 

คำถาม : เมื่อหน้า content และ index ถูกลบไปแล้วจะนำกลับมาได้อย่างไร ครับ?

ตอบ : การเรียกคืนหน้า Contents หรือ Index ให้ใช้คำสั่งดังนี้
Edit / Insert Page / Contents Page
หรือ / Index Page  หน้าที่โดนลบก็จะกลับคืนมาดังเดิมครับ

 

คำถาม : อยากเรียนถามอาจารย์ดังนี้ ค่ะ มีวิธีนำข้อความวางบนรูปภาพที่เราแทรก ๆ ไหมค่ะ เพราะถ้านำรูปภาพไปดัดแปลงที่ PhotoShop แล้วลักษณะภาพเคลื่อนไหวมันจะหายไป  แต่อยากให้ animation ยังอยู่(และไม่ใช้รูปนั้นทั้งรูปเป็น background) และสามารถเขียนตัวหนังสือทับไปบนรูปภาพได้เหมือน PowerPoint ค่ะ
ตอบ :  วิธีการนำข้อความไปวางบนรูปให้ปฏิบัติดังนี้

1.            ปรับเลเยอร์ของภาพให้มีขนาดไม่โตจนเกินไป (เพื่อที่จะวางเลเยอร์ตัวอักษรทับซ้อนได้)

2.            คลิกขวา Mouse แล้วใช้คำสั่ง annotate

3.            พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงใน Text Box ปรับแต่งขนาด  รูปแบบ และสีสัน ตามต้องการ

4.            ใช้ Mouse ปรับเลื่อน (move) ไปวางในตำแหน่งที่ต้องการได้ (สามารถวางทับซ้อนภาพได้)

 

คำถาม : มีคู่มือการติดตั้งโปรแกรมแบบ Online ไหมคะ?

ตอบ: ชมได้ที่ http://www.drpaitoon.com/ebook/FlipAlbum6Pro_Install.opf

 

คำถาม : มีคู่มือการใช้โปรแกรมให้ Download ไหมครับ?

ตอบ: Downloadได้ที่ http://www.etcchandra.org/download/FlipAlbum6ProEn.zip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

เว็บไซต์ www.flipalbum.com

เว็บไซต์ www.drpaitoon.com

เว็บไซต์ www.oknation.net/ebook

เว็บไซต์ www.eduparty.com/ebook

เว็บไซต์ www.gotoknow.org/drpaitoon