ประกาศโรงเรียนปรีชานุศาสน์

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2554

 

            ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2553 ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยอาศัยกฎกระทรวงข้อ 14(1) ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และข้อ 15 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงประกาศกำหนด และต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นด้วย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษา และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ดังนี้

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย

          มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

                        มาตรฐานที่ 1       เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

                        มาตรฐานที่ 2       เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

                        มาตรฐานที่ 3       เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

                        มาตรฐานที่ 4       เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

          มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

                        มาตรฐานที่ 5       ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                        มาตรฐานที่ 6       ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                        มาตรฐานที่ 7       แนวการจัดการศึกษา

                        มาตรฐานที่ 8       สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนด    ในกฎกระทรวง

          มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

                        มาตรฐานที่ 9       คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

         มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                        มาตรฐานที่ 10     การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์               และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

          มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

                        มาตรฐานที่ 11     การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา             เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

                        มาตรฐานที่ 1       ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

                        มาตรฐานที่ 2       ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

                        มาตรฐานที่ 3       ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

                        มาตรฐานที่ 4       ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

                        มาตรฐานที่ 5       ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

                        มาตรฐานที่ 6       ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

          มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

                        มาตรฐานที่ 7       ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                        มาตรฐานที่ 8       ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                        มาตรฐานที่ 9       คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

                        มาตรฐานที่ 10     สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

                        มาตรฐานที่ 11     สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

                        มาตรฐานที่ 12     สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กำหนด         ในกฎกระทรวง

          มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

                        มาตรฐานที่ 13     สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม             แห่ง การเรียนรู้

         มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                        มาตรฐานที่ 14     การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา              และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

          มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

                        มาตรฐานที่ 15     การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป การศึกษา        เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

 

 

 

ประกาศไว้ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2554

(บาทหลวงจิรพันธ์     สุจิรานุธรรม)
ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต – ผู้จัดการ

 

 

 

 

 

 
       
   

342/3 ถ.เจตน์จำนงค์  ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3827-7703-5 โทรสาร.0-3826-1440
E-mail: school@pn.ac.th
Copyright 2001 by Preechanusas School . All Rights Reserved.  Preview 1280*1024