ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ...

 

การกำหนดค่าเป้าหมาย
การประเมินคุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนปรีชานุศาสน์  ปีการศึกษา 2554

มาตรฐาน

 

ตัวบ่งชี้

รายการ

น้ำหนัก

คะแนน

ค่าเป้าหมาย

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

20

 

มาตรฐานที่ 1

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

5

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

1

5

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย

1.5

5

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

1.5

5

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ  ภัย และสิ่งเสพติด

1

4

มาตรฐานที่ 2

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

5

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

1

5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

1

5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

1

5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

2

5

มาตรฐานที่ 3

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

5

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์

2

5

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน

1

5

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

1

5

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4

ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

1

5

มาตรฐานที่ 4

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

5

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้

1

4

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์          การเรียนรู้

1

4

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

1

5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4

มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

1

4

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5

มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

1

5

มาตรฐาน

 

ตัวบ่งชี้

รายการ

น้ำหนัก

คะแนน

ค่าเป้าหมาย

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 5

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล

20

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์

2

5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร  การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

2

5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3

ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก

2

5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

2

4

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5

ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง

หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง

2

5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6

ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์

2

4

ตัวบ่งชี้ที่ 5.7

ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

2

5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.8

ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง

2

5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.9

ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

2

5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.10

ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนาเด็ก

2

4

มาตรฐานที่ 6

ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

20

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

3

5

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย

3

5

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

3

5

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

3

5

ตัวบ่งชี้ที่ 6.5

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

3

5

ตัวบ่งชี้ที่ 6.6

ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

3

5

ตัวบ่งชี้ที่ 6.7

เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

2

5

มาตรฐาน

 

ตัวบ่งชี้

รายการ

น้ำหนัก

คะแนน

ค่าเป้าหมาย

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 7

แนวการจัดการศึกษา

20

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1

มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4

5

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2

มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

4

5

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

4

5

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4

สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน   และท้องถิ่น

4

4

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5

จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

4

5

มาตรฐานที่ 8

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

5

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1

กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

1

5

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2

จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1

5

ตัวบ่งชี้ที่ 8.3

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

1

4

ตัวบ่งชี้ที่ 8.4

ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

0.5

5

ตัวบ่งชี้ที่ 8.5

นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

0.5

5

ตัวบ่งชี้ที่ 8.6

จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

1

5

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

5

 

มาตรฐานที่ 9

คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

5

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

2.5

5

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

2.5

4

มาตรฐาน

 

ตัวบ่งชี้

รายการ

น้ำหนัก

คะแนน

ค่าเป้าหมาย

ระดับคุณภาพ

 

ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

5

 

มาตรฐานที่ 10

การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

5

 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1

จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์  และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

3

4

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2

ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

2

4

 

ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

5

 

มาตรฐานที่ 11

การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

5

 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.1

จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาปฐมวัย

3

4

ตัวบ่งชี้ที่ 11.2

ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าเหมาย

2

4

 
หมายเหตุ
   การกำหนดค่าเป้าหมายรายมาตรฐานให้ดูจากค่าเฉลี่ยรายตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานนั้นๆ

                 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา          พ.ศ.2553  ลงวันที่  11 มีนาคม  พ.ศ.2553  หมวด 2  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม  2554  สำหรับสถานศึกษาใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพการจัดการศึกษา  คุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณภาพด้านอัตลักษณ์  และคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริม

                 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพภายใน ให้เป็นไปตาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาปฐมวัย    จึงกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554

 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2555

 

(บาทหลวงจิรพันธ์    สุจิรานุธรรม)

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนปรีชานุศาสน์

                

 
 

 

 

 

 
       
   

342/3 ถ.เจตน์จำนงค์  ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3827-7703-5 โทรสาร.0-3826-1440
E-mail: school@pn.ac.th
Copyright 2001 by Preechanusas School . All Rights Reserved.  Preview 1280*1024