ผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น
ปีที่ทำวิจัย   ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๒

ระดับการศึกษาปฐมวัย

นางสาวปิยะลักษณ์   บุญจำเนียร

ชื่องานวิจัย : ความสามารถทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม

นางสาวกฤษณี   เรืองศรี

ชื่องานวิจัย : การศึกษาความสามารถในการจำแนกสีของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นกับสี

นางเพ็ญศรี   ควรหา ชื่องานวิจัย : การพัฒนาคุณลักษณ์ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบโดยใช้นิทาน
นางสาวสุภาพร  โกสิงห์

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดการสอนเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3

นางผาสุข    สวัสดิ์กิตติพงศ์       ชื่องานวิจัย :
นางเกษร      โชติประทุมเวช     

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง การบวกเลขไม่เกิน 2หลัก วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2

นางจิราวรรณ        จันทะศรี ชื่องานวิจัย :
นางสาวนภาวรรณ  เจริญสุขมั่น ชื่องานวิจัย :
นางนลินี    พิมพ์ทอง ชื่องานวิจัย :
นางมณฑา    บุญเสริมสุข ชื่องานวิจัย : ชุดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะการฟังภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น
ปีที่ทำวิจัย   ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๒

ระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางณัฐฐิณา   เหมหอมวงษ์

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดการเรียนการสอน  เรื่อง  Verb  to   be  is , am , are ) โดยใช้ชุดการสอน  

นางศกุนี   พงษ์ศิริ ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดการสอน  เรื่อง  การสร้างโจทย์ปัญหา( การบวก  การลบ  ที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000)    
นางณัฐมน   แสงจำรัส ชื่องานวิจัย :
นางเกตุมณี   ดวงมหึมา ชื่องานวิจัย : การใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการสร้างประโยคง่ายๆ เพื่อสร้างเจตคติทางบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางอนินทิตา   จินต์ประยูร

ชื่องานวิจัย : ารพัฒนาความสามารถในการเติม S, es ท้ายคำกริยาใน Present SimpleTense ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนปรีชานุศาสน์  ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2552

นางเรณู   ทองระอา

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาทักษะด้านการทำงานโดยใช้ชุดการสอน   เรื่อง   การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษกระดาษ 

นางสาวภัทรชรินท์   สัตตบุษย์ ชื่องานวิจัย : ละครสร้างสรรค์และการสร้างบทบาทสมมุติ
นางพัชรีภรณ์   ธารามาศ ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง  งานประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้ เรื่องการทำเปเปอร์มาเช่  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนปรีชานุศาสน์  ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2552
นางสาวดารุณี   เจริญชัย ชื่องานวิจัย : การพัฒนาทักษะด้านการทำงานกลุ่มโดยใช้ชุดการสอน    เรื่อง  เอกลักษณ์ความเป็นไทย
นางวันทนา   ชมภูแก้ว

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง  ทรัพยากรมีคุณค่าใช้รักษาอย่างพอดี    โดยใช้ชุดการสอน    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนปรีชานุศาสน์  ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา    2552

นางญาณิศา  เปี่ยมเจริญ ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการออกเสียง ch , sh โดยใช้แบบฝึก
นางเสาวณีย์  หงษ์ยุพา ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการอ่านและการเขียนคำที่เป็นอักษรนำโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวสุพิชชา  สุบรรณ ชื่องานวิจัย : การใช้ห้องสมุดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางกนกกร  อินกุณา ชื่องานวิจัย : สำรวจความพึงพอใจในการอ่านทำนองเสนาะบทร้อยกรองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางอังกาบ  ชัยศรีชล ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ Scientifie Method  เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา สำหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรีชานุศาสน์   จังหวัดชลบุรี
นายนิรันดร์  โกศลธิติพงศ์ ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง Tag Questions
นายณรงค์ฤทธิ์  อินกุณา ชื่องานวิจัย : การพัฒนาทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
นางสว่าง    ศรีศักดิ์นอก ชื่องานวิจัย : การส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 (ชุมนุมห้องสมุด)
นางศศิธร   คงชะนะ ชื่องานวิจัย : ผลการเต้นแอโรบิก ที่มีต่อสมรรถภาพเพื่อสุขภาพของเด็กที่มีภาวะทางโภชนาการเกิน
นางอำพัน   สมนึก ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง คำวิเศษณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6
นางวิไลวรรณ   กลิ่นหอม ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง  คำสรรพนาม  โดยใช้ชุดการสอน    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนปรีชานุศาสน์  ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2552
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนชมเชย
ปีที่ทำวิจัย   ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๒

ระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางศิริลักษณ์  กุลศิริแพทย์ ชื่องานวิจัย :

   
 

 

อนุบาล ๑ -๓ประถม ๑ - มัธยม ๖ปวช.๑ - ปวส.๒ (สายพาณิชย์)ปวช.๑ - ปวส.๒ สายช่างฯปริญญาตรี - ปริญญาเอกหน่วยงานสนับสนุน