โครงสร้างรายวิชา

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปรีชานุศาสน์  พุทธศักราช 2552

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

 ระดับมัธยมศึกษา

 

รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาพื้นฐาน

 

ระดับชั้น

รหัส

ชื่อรายวิชา

เวลาเรียนรายภาค

ชั้น  ม.1

พ 21101

สุขศึกษาและพละศึกษา 1

 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต)

 

พ 21102

สุขศึกษาและพละศึกษา 1

2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต)

ชั้น  ม.2

พ 22101

สุขศึกษาและพละศึกษา 2

2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต)

 

พ 22102

สุขศึกษาและพละศึกษา 2

2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต)

ชั้น  ม.3

พ 23101

สุขศึกษาและพละศึกษา 3

2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต)

 

พ 23102

สุขศึกษาและพละศึกษา 3

2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต)

 

 

:::Home:::