ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระที่   1           การดำรงชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน ง 1.1      เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์   มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

1. วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน 

 2. ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ

 3. ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล

 

-  ขั้นตอนการทำงาน   เช่น

-   การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน 

-  การจัดและตกแต่งห้อง

-  การเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก  ค้าส่ง                      ร้านสะดวกซื้อ  และห้างสรรพสินค้า                    

-  การทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  เช่น

-  การเตรียม  ประกอบ  จัด ตกแต่ง และบริการอาหาร

-  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่ง  จากวัสดุในท้องถิ่น                  

-  การแก้ปัญหาในการทำงาน   เช่น

-  การจัดสวนในภาชนะ

การซ่อมแซม วัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องมือ /เครื่องใช้   

ม.2

 1. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา การทำงาน

 2. ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

 3. มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

 

 

-   การแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน  เช่น

-     การจัดและตกแต่งบ้าน

-     การดูแลรักษาและตกแต่งสวน

-     การจัดการผลผลิต                 

-  การทำงานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา  เช่น

-  การเตรียม  ประกอบ  จัด  ตกแต่ง และบริการ  เครื่องดื่ม

-  การเลี้ยงสัตว์

 

 

-  การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่ง จากวัสดุ                   ในโรงเรียน หรือ ท้องถิ่น

-  การติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ

ม.3

 1.  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 2.  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

 3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

-  ขั้นตอนการทำงาน  เช่น

การซัก ตาก พับ เก็บ  เสื้อผ้า  ที่ต้องการ             การดูแลอย่างประณีต 

การสร้างชิ้นงาน หรือ ผลงาน                       

-  การทำงานร่วมกัน   เช่น

-  การเตรียม ประกอบ  อาหารประเภทสำรับ

-  การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  

-  การจัดการ    เช่น

-  ธุรกิจประเภทต่างๆ

-  การขยายพันธุ์พืช

    -  การติดตั้ง / ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน

 สาระที่ 2             การออกแบบและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ง  2.1     เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัด   การเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

-

-

ม.2

 1. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี

 2. สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและ การรายงานผล เพื่อนำเสนอวิธีการ

 3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ในงานที่ผลิตเอง

-   กระบวนการเทคโนโลยีเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์  ประกอบด้วย  กำหนดปัญหาหรือความต้องการ   รวบรวมข้อมูล  เลือกวิธีการ  ออกแบบและปฏิบัติการ  ทดสอบ  ปรับปรุงแก้ไข  และประเมินผล

- การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี จะทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบ  สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย

 

 

4. เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

-   ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน  ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน แสดงขนาดและหน่วยวัด เพื่อนำไปสร้างชิ้นงาน

-   ความคิดสร้างสรรค์มี 4 ลักษณะ  ประกอบด้วยความคิดริเริ่ม  ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความคิดละเอียดลออ

-   การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  โดย การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

-   การลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด

ม.3

 

 1. อธิบายระดับของเทคโนโลยี

 2.สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล

-  ระดับของเทคโนโลยีแบ่งระดับตามความรู้ที่ใช้เป็น 3 ระดับ คือระดับพื้นบ้านหรือพื้นฐาน ระดับกลาง   และระดับสูง

-  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  จะทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบ  สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย

-  ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน  ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน แสดงขนาดและหน่วยวัด เพื่อนำไปสร้างชิ้นงาน

 สาระที่  3            เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1      เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล   การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

1. อธิบายหลักการทำงาน บทบาท

    และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

-   การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยสำคัญ 5 หน่วยได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจำหลัก  หน่วยความจำรอง   และหน่วยส่งออก

-  คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอำนวย                   ความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น

 

 

-   คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น แก้ปัญหา  สร้างงาน สร้างความบันเทิง  ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูล

 2. อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

-   ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ 

-   ช่วยให้การบริการกว้างขวางขึ้น

-   ช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ 

-   ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน   

-   เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านต่างๆ  เช่น

-   คุณภาพชีวิต 

-   สังคม

-    การเรียนการสอน  

 

 3. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

 

-   ข้อมูลและสารสนเทศ

      -   ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ

      -   การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

-   ประเภทของข้อมูล

-   วิธีการประมวลผลข้อมูล

-   การจัดการสารสนเทศ  มีขั้นตอนดังนี้

-    การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล  และการตรวจสอบข้อมูล

  การประมวลผลข้อมูล  ได้แก่  การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล  การจัดเรียงข้อมูลการคำนวณ  และการทำรายงาน

-    การดูแลรักษาข้อมูล  ได้แก่   การจัดเก็บ  การทำสำเนา   การแจกจ่ายและการสื่อสารข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูล

-    ระดับของสารสนเทศ

ม.2

 

 

 

 

 

 

 

 1อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล  และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

-   การสื่อสารข้อมูล คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งผ่านสื่อกลางไปยังผู้รับ

-  พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล

-   อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

-   ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

-   เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

 

-   ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

 2. อธิบายหลักการ  และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

-   กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น            การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ การเผยแพร่สารสนเทศ

-  การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย

-   การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทำได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือการเขียนโปรแกรม 

-   วิธีการแก้ปัญหา  มีขั้นตอนดังนี้

     -   การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

     -   การวางแผนในการแก้ปัญหาและถ่ายทอดความคิดอย่างมีขั้นตอน

     -   การดำเนินการแก้ปัญหา

     -   การตรวจสอบและปรับปรุง

 

 3. ค้นหาข้อมูล  และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  อย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม

 

-   ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต

-   การใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น

-      ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

-      blog 

-      การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล 

-      การสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรมเรียกค้นข้อมูล(search engine)  

-      การสนทนาบนเครือข่าย

-   คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

     -    ผลกระทบของการใช้อินเทอร์เน็ตกับสังคม

     -    มารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต

 

 4. ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน 

-    ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแปลภาษา และโปรแกรมอรรถประโยชน์

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

 

-  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป และซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

-   ใช้ซอฟต์แวร์ระบบช่วยในการทำงาน  เช่น  บีบอัด ขยาย โอนย้ายข้อมูล  ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์

 -   ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงาน  เช่น   ใช้โปรแกรมในการคำนวณและจัดเรียงข้อมูล   ใช้โปรแกรมช่วยค้นหาคำศัพท์หรือความหมาย   ใช้โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

ม.3

 

 1. อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

-   หลักการทำโครงงาน  เป็นการพัฒนาผลงาน                   ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า  ดำเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ               

 

 2. เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

 

-   หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

-   แนวคิดและหลักการโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ตัวแปร การลำดับคำสั่ง การตรวจสอบเงื่อนไข การควบคุมโปรแกรม   คำสั่งแสดงผล  และรับข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ

     -  การเขียนสคริปต์  เช่น  จาวาสคริปต์   แฟลช

 

 3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

 

-   การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน

-  การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลมาช่วย                  ในการนำเสนองาน

 

4.ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

-   การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงานโดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น

 สาระที่   4              การอาชีพ              

มาตรฐาน  ง  4. 1     เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยี

                                      เพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

 1. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ

 2. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

 3. เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ

 

 

 

 

 

-  แนวทางการเลือกอาชีพ

-  กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ                

-  เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

- การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต                   

-  ความสำคัญของการสร้างอาชีพ

การมีรายได้จากอาชีพที่สร้างขึ้น

-   การเตรียมความพร้อม          

ม.2

 1. อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ

 2. ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

 3. มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ

 

 

 

 

 

 

-  การจัดประสบการณ์อาชีพ

-   สถานการณ์แรงงาน

-   ประกาศรับสมัครงาน

-  ความรู้ความสามารถของตนเอง

-  ผลตอบแทน

การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

-   การหางาน

-   คุณสมบัติที่จำเป็น

-  ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ

-  ทักษะกระบวนการทำงาน

-   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

-  ทักษะการทำงานร่วมกัน

-  ทักษะการแสวงหาความรู้

-  ทักษะการจัดการ

ม.3

 1. อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย

 2. วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ

 3 ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง

 

-   การหางานหรือตำแหน่งที่ว่าง 

-  สื่อ  สิ่งพิมพ์

-  สื่ออิเล็กทรอนิกส์

-   แนวทางเข้าสู่อาชีพ

-   คุณสมบัติที่จำเป็น

-   ความมั่นคง

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

 

-  การประเมินทางเลือก

-  การประเมินทางเลือกอาชีพ

แนวทางการประเมิน

-   รูปแบบการประเมิน

-   เกณฑ์การประเมิน

:::Home:::