ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระที่ 1             ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต 1.1      เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.1

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

คำสั่ง  คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงในการทำอาหารและเครื่องดื่ม  การประดิษฐ์  การใช้ยา/
สลากยา  การบอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ  หรือ
การใช้อุปกรณ์

-   คำสั่ง เช่น Look at the…/here/over there./ Say it
again/ Read and draw./ Put a/an…in/on/under  a/an…/
Go to the window and open it./ Take out the book, open on page ๑๗ and read it./ Don’t go over there./ Don’t be late.     etc.

-   คำขอร้อง เช่น Please look up the meaning in a
dictionary./ Look up the meaning in a dictionary, please./ Can/Could you help me, please?/ Excuse me, could you …?           etc.

-   คำแนะนำ เช่น You should read everyday./ Think before you speak./  คำศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count the number./  Finish.        etc.

-   คำสันธาน (conjunction) เช่น and/but/or

-   ตัวเชื่อม (connective words) เช่น First,… Second,…Third,… Next,… Then,… Finally,…         etc.

 

2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน  

 

 

ข้อความ  นิทาน  และบทร้อยกรอง

การใช้พจนานุกรม             

หลักการอ่านออกเสียง เช่น

-  การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ

-  การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

 

-  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค

-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน

-   การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ

 

3. เลือก/ระบุประโยคและข้อความ
ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
(non-text information) ที่อ่าน  

ประโยค หรือข้อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ  การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ 1,400-1,550 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น  สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟแผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ โดยใช้ Comparison of adjectives/ adverbs/ Contrast : but, although/ Quantity words เช่น  many/ much/ a lot of/ lots of/ some/ any/ a few/ few/ a little/ little       etc.

 

4 ระบุหัวข้อเรื่อง (topic)
ใจความสำคัญ (main idea)
และ
ตอบคำถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น  

 

บทสนทนา  นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซด์

การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน

คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น  ใคร

ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่

-  Yes/No Question 

-  Wh-Question

-   Or-Question  

     etc.   

-  Tenses : present simple/ present continuous/  past simple/ future simple      etc.   

-   Simple sentence/ Compound sentence             

 

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

.2

 

1. ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ

คำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

คำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจง และคำอธิบาย เช่น
การทำอาหารและเครื่องดื่ม  การประดิษฐ์ 

การใช้ยา/สลากยา การบอกทิศทาง  การใช้อุปกรณ์

-    Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้างประโยคง่ายๆ เช่น  is/are + Past Participle

-    คำสันธาน (conjunction) เช่น and/ but/ or/ before/ after      etc.

-   ตัวเชื่อม (connective words) เช่น First,… Second,… Third,… Fourth,… Finally,…        etc.

 

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  

ข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรอง

การใช้พจนานุกรม

หลักการอ่านออกเสียง เช่น

 - การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ

-  การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ

 - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค

-  การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ

-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน

-  การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ

 

3. ระบุ/เขียนประโยค  และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน

 

ประโยค หรือข้อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ  การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ 1,750-1,900 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม)

การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น  สัญลักษณ์  เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ แผนผัง ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ โดยใช้  Comparison of adjectives/ adverbs/ Contrast: but, although/ Quantity words เช่น many/ much/ a lot of/ lots of/ some/ any/ a few/ few/ a little/ little      etc.

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

4. เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญ                บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ

บทสนทนา  นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์        เว็บไซด์ การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน  คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น  ใคร ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่

-  Yes/No Question 

-  Wh-Question

-   Or-Question        

    etc.   

ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผล และการยกตัวอย่าง  เช่น I think…/ I feel…/ I believe…

-   คำสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ because/ so/ before/after

-   ตัวเชื่อม (connective words) First,… Next,…  After,… Then,… Finally,…      etc.

-   Tenses:  present simple/ present continuous/ present perfect/ past simple/ future tense     etc.   

-   Simple sentence/Compound sentence

.3

 

1. ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ

คำชี้แจง  และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน

คำขอร้อง คำแนะนำ  คำชี้แจง และคำอธิบาย ในการประดิษฐ์  การบอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ  การใช้อุปกรณ์

-   Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้างประโยคง่ายๆ เช่น  is/are + past partciple

-   คำสันธาน (conjunction) เช่น and/ but/ or/ before/ after/ because      etc.

-   ตัวเชื่อม (connective words) เช่น First,…  Second,…Third,… Fourth,… Next,… Then,… Finally,…      etc.

 

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  

ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง

การใช้พจนานุกรม

หลักการอ่านออกเสียง เช่น

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

 

-   การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ  สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระประสม

-  การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ

  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค

-  การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ

-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน

-  การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ

 

3. ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน

 

ประโยค ข้อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ   การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ 1,400-1,550 คำ (คำศัพท์         ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม)

การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น  สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ  โดยใช้ Comparison of adjectives/ adverbs/ Contrast : but, although/ Quantity words เช่น  many/ much/ a lot of/ lots of/ some/ any /a few/ few/ a little/ little       etc.

 

4. เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ  รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์  เว็บไซด์บนอินเทอร์เน็ต

คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง เช่น  ใคร

ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่

-  Yes/No Question 

-  Wh-Question

-  Or-Question   

    etc.   

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

 

ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผลและการยกตัวอย่าง เช่น I think…/ I feel…/ I believe…/ I agree/disagree…/ I don’t believe…/ I have no idea…

-     if clauses

-    so…that/such…that

-    คำสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ because/ so/ before/ after     etc.

-   Infinitive pronouns :some/ any/ someone/ anyone/ everyone/ one/ ones     etc.

-   Tenses : present simple/ present continuous/ present perfect/ past simple/ future tense     etc.

-   Simple sentence/ Compound sentence/ Complex   

    sentence

 

สาระที่ 1             ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต 1.2    มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึก
                                 
 และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

1. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน ประโยค/ข้อความ   ที่ใช้แนะนำตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และสำนวนการตอบรับ  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

 

2. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และ
คำชี้แจง
ตามสถานการณ์

คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจง

 

 

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  เช่น

Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./Certainly./

Yes, of course./ Sure./ Go right ahead./ Need some help?/ What can I do to help?/ Would you like any help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ Sorry, but…         etc.

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

คำศัพท์  สำนวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 

 

5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  กิจกรรมต่างๆ

พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ
อย่างเหมาะสม

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ
ให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ         มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน เช่น

Nice/ Very nice./ Well done!/ Congratulations.

I like… because… / I love…because…/
I feel… because…

I think…/ I believe…/ I agree/disagree…

I don’t believe…/ I have no idea…/ Oh no!          etc.

.2

1. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน ประโยค/ข้อความ  ที่ใช้แนะนำตนเอง  เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และสำนวนการตอบรับ  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

 

2. ใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ

คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์

คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบาย

 

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

 3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น

Please…/…, please./ I’d like…/ I need… / May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./

Certainly./ Yes, of course./ Sure. /Go right ahead./ 

Need some help?/ What can I do to help?/

Would you like any help?/ I’m afraid…/

I’m sorry, but…/ Sorry, but…            etc.

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

คำศัพท์  สำนวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 

 

5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่าง เหมาะสม

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ
ให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ         มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน เช่น 

Nice./ Very nice./ Well done!/ Congratulations on… / I like…because…/ I love…because…/ I feel… because…/ I think…/ I believe…/ I agree/ disagree…/ I’m afraid I don’t like…/ I don’t believe…/ I have no idea…/ Oh no!          etc.

ม.3

1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์  ข่าว  เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การชักชวน  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การสนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัว  สถานการณ์  ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจในชีวิตประจำวัน  

 

2. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ

คำชี้แจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม

คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง  คำอธิบาย ที่มีขั้นตอนซับซ้อน

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

 3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น

Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/ May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./ Certainly./ Yes, of course./ Sure./ Go right ahead./ Need some help?/ What can I do to help?/ Would you like any help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ Sorry, but…         etc.

 

4. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

คำศัพท์  สำนวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 

 

5. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ
ให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ          มีความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี  ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน เช่น

Nice./ Very nice./ Well done!/ Congratulations on... / I like…because…/ I love… because… /

 I feel… because…I think…/ I believe…/

 I agree/disagree…/ I’m afraid …/ I don’t like…   I don’t believe…/ I have no idea…/ Oh no!          etc.

 

สาระที่ 1             ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต 1.3     นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด
                               
   และการเขียน

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง    กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม   ใกล้ตัว

ประโยคและข้อความที่ใช้ในการบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์  สิ่งแวดล้อม ใกล้ตัว เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเรียน การเล่นกีฬา ฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว     

 

2. พูด/เขียน สรุปใจความสำคัญ/
แก่นสาระ
(theme) ที่ได้จากการ

การจับใจความสำคัญ/แก่นสาระ การวิเคราะห์ความเรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ เช่น ประสบการณ์

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

วิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

ภาพยนตร์ กีฬา เพลง

 

3. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ   ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว

 

.2

1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง   กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์    ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น  การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี  การฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ    

 

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/
แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง
(topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

การจับใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง 
การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว
/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ  เช่น ประสบการณ์  ภาพยนตร์  กีฬา  ดนตรี เพลง

 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม  เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์

 

.3

1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  /เรื่อง/ ประเด็นต่างๆ     ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์/ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี  การฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว การศึกษา  สภาพสังคม เศรษฐกิจ    

 

2. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/

แก่นสาระ  หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/

สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

การจับใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง 

การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ  เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์ สถานการณ์ต่างๆ  ภาพยนตร์  กีฬา  ดนตรี เพลง

 

3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ

การแสดงความคิดเห็น และการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์

 

สาระที่ 2             ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต 2.1      เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

1.ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

การใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ   การพูดขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ  

 

2. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา

ความเป็นมาและความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา

 

3. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ 

วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่ 
วันวาเลนไทน์    

ม.2

1. ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

การใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย  การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การพูดขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ  การโบกมือ  การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร  การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ   

 

2. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ

ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา

ความเป็นมาและความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา

 

3. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ 

วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่ 
วันวาเลนไทน์    

 

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.3

1. เลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม   และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  การขอบคุณ  ขอโทษ  การชมเชย   การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ  การพูด ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การโบกมือ   การแสดงความ รู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ   

 

2. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา

ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา

 

3. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ 

วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วันขึ้นปีใหม่ 
วันวาเลนไทน์    

 

สาระที่ 2             ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต 2.2     เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

1. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย

การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

 

2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล    งานฉลอง  วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล
งานฉลอง  วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.2

1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ
ของเจ้าของภาษากับของไทย
  การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

 

2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย

ม.3

1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ
ของเจ้าของภาษากับของไทย
  การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

 

2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม

การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  การนำวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้

 

สาระที่ 3             ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

มาตรฐาน ต 3.1     ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

การค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ม.2

1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และ

การค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

นำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

 

ม.3

1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน

การค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

 

สาระที่ 4              ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต 4.1     ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

ม.2

1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน

การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  และชุมชน

ม.3

1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม

 

สาระที่ 4             ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต 4.2    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

 

 

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.2

1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

 

 

2. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ

การใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน  เช่น การทำหนังสือเล่มเล็กแนะนำโรงเรียน การทำแผ่นปลิว ป้ายคำขวัญ คำเชิญชวนแนะนำโรงเรียน  การนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  

ม.3

1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

 

 

2. เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ

การใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น การทำหนังสือเล่มเล็กแนะนำโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น การทำแผ่นปลิว    ป้ายคำขวัญ   คำเชิญชวนแนะนำ   โรงเรียนและสถานที่สำคัญในชุมชนและท้องถิ่น การนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น    เป็นภาษาอังกฤษ