คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา  อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เวลา  60  ชั่วโมง   จำนวน   1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

                                                                                                                                

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงด้วยภาษา น้ำเสียง และกริยาทำทางสุภาพ หลักการอ่านออกเสียงข้อความจับใจความสำคัญ บทสนทนา สื่อที่ไม่ใช่ความเสี่ยง บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยชน์ชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ ชีวิตประจำวัน เทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ แสดงความต้องการ การให้และขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความคิดเห็นเรื่องที่ฟังและอ่าน กิจวัติประจำวันประสบการณ์ กิจกรรม เรื่องต่างๆ สรุปใจความสำคัญที่ได้จากการฟังและอ่านเขียนวิเคราะห์ ค้นคว้าความรู้ รวบรวมข้อมูล สำคัญจากสื่อ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใช้ในสถานการณ์จริงและจำลองในห้องเรียน สถานศึกษา การศึกษาต่อการประกอบอาชีพ

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การสื่อสารการสืบค้นหาความรู้ การค้นคว้าข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ

                เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความคิดเข้าใจ มีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ความรับผิดชอบ รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ และ รักความเป็นไทยรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

1.1      ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,   ม.2/4      

1.2     ม.2/1,   ม.2/2,  ม.2/3,   ม.2/4,   ม.2/5 

1.3     ม.2/1,   ม.2/2,  ม.2/3                

2.1      ม.2/1 ,  ม.2/2 ,  ม.2/3                   

2.2     ม.2/1,   ม.2/2 

               ต 3.1     ม.2/1 

                ต 4.1     ม.2/1                                               

4.2     ม.2/1

 

รวม   20   ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา  อ 21102 ภาษาอังกฤษ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เวลา  60  ชั่วโมง   จำนวน   1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

                                                                                                                                

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงด้วยภาษา น้ำเสียง และกริยาทำทางสุภาพ หลักการอ่านออกเสียงข้อความจับใจความสำคัญ บทสนทนา สื่อที่ไม่ใช่ความเสี่ยง บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยชน์ชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ ชีวิตประจำวัน เทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ แสดงความต้องการ การให้และขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความคิดเห็นเรื่องที่ฟังและอ่าน กิจวัติประจำวันประสบการณ์ กิจกรรม เรื่องต่างๆ สรุปใจความสำคัญที่ได้จากการฟังและอ่านเขียนวิเคราะห์ ค้นคว้าความรู้ รวบรวมข้อมูล สำคัญจากสื่อ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใช้ในสถานการณ์จริงและจำลองในห้องเรียน สถานศึกษา การศึกษาต่อการประกอบอาชีพ

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การสื่อสารการสืบค้นหาความรู้ การค้นคว้าข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ

                เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความคิดเข้าใจ มีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ความรับผิดชอบ รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ และ รักความเป็นไทยรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

1.1      ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,   ม.2/4      

1.2     ม.2/1,   ม.2/2,  ม.2/3,   ม.2/4,   ม.2/5 

1.3     ม.2/1,   ม.2/2,  ม.2/3                 

2.1      ม.2/1 ,  ม.2/2 ,  ม.2/3                   

2.2     ม.2/1,   ม.2/2 

               ต 3.1     ม.2/1 

                ต 4.1     ม.2/1                                               

4.2     ม.2/1

 

รวม   20   ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา  อ 22101 ภาษาอังกฤษ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   เวลา  60  ชั่วโมง   จำนวน   1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับคำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจงและคำอธิบายง่าย   อ่านออกเสียงตามหลักการอ่านออกเสียง การเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง การจับใจความสำคัญ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  การสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การเสนอ  การแสดงความต้องการ  การตอบรับและการปฏิเสธ ให้ความช่วยเหลือ  การขอและการให้ข้อมูล   การอธิบายเปรียบเทียบ การแสดงความรู้สึก  การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรมต่าง ประสบการณ์  การวิเคราะห์ข่าว  เหตุการณ์และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

               ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการใช้ภาษา  น้ำเสียง กริยาท่าทางตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาล  วันสำคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การ เปรียบเทียบ  การบอกความหมายและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างเรื่องการออกเสียง ประโยคชนิดต่าง ๆ การลำดับคำ  ตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย  ศึกษาค้นคว้า  การรวบรวม การสรุปข้อมูล  การนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการเขียน  การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน การเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของโรงเรียน

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา  คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสื่อสารและการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง

  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอ  สื่อสาร  เห็นคุณค่าและประโยชน์  นำความรู้ไปใช้ประโยชน์  ตลอดจนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้และมุ่งมั่นในการทำงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด

1.1     ม.2/1,  ม.2/2 ,.2/3,  ม.2/4      

1.2     ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5 

               ต 1.3      ม.2/1, .2/2,  ม.2/3

                ต 2.1     ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3                   

2.2     ม.2/1,  ม.2/2 

                ต 3.1     ม.2/1 

                ต 4.1      ม.2/1                                               

4.2     ม.2/1,  ม.2/2   

 

รวม    21   ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา  อ 22102 ภาษาอังกฤษ 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   เวลา  60  ชั่วโมง   จำนวน   1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับคำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจงและคำอธิบายง่าย   อ่านออกเสียงตามหลักการอ่านออกเสียง การเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง การจับใจความสำคัญ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  การสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การเสนอ  การแสดงความต้องการ  การตอบรับและการปฏิเสธ ให้ความช่วยเหลือ  การขอและการให้ข้อมูล   การอธิบายเปรียบเทียบ การแสดงความรู้สึก  การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรมต่าง ประสบการณ์  การวิเคราะห์ข่าว  เหตุการณ์และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

               ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการใช้ภาษา  น้ำเสียง กริยาท่าทางตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาล  วันสำคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การ เปรียบเทียบ  การบอกความหมายและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างเรื่องการออกเสียง ประโยคชนิดต่าง ๆ การลำดับคำ  ตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย  ศึกษาค้นคว้า  การรวบรวม การสรุปข้อมูล  การนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการเขียน  การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของโรงเรียน

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา  คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสื่อสารและการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง

  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอ  สื่อสาร  เห็นคุณค่าและประโยชน์  นำความรู้ไปใช้ประโยชน์  ตลอดจนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้และมุ่งมั่นในการทำงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด

1.1      ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4      

1.2     ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3 , ม.2/4,  ม.2/5 

               ต 1.3     ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3                

2.1     ม.2/1,  ม.2/2 ,  ม.2/3                   

2.2     ม.2/1,  ม.2/2 

3.1     ม.2/1 

                ต 4.1     ม.2/1                                               

4.2     ม.2/1,  ม.2/2   

 

รวม   21   ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา  อ 23101 ภาษาอังกฤษ 5 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เวลา  60  ชั่วโมง   จำนวน   1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

                                                                                                                                

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาความรู้เกี่ยวกับคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย หลักการอ่านออกเสียงสื่อที่ไม่ใช่ความเสี่ยง การจับใจความสำคัญ การแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ความต้องการ การเสนอการตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ การขอและให้ข้อมูล การอธิบายเปรียบเทียบ การแสดงความรู้สึกการบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การจับใจความสำคัญ การวิเคราะห์เรื่อง เหตุการณ์และสถานที่อยู่ในความสนใจ

                ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทาง ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความเหมือนความแตกต่างการออกเสียงประโยคการลำดับคำถามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

                ศึกษาค้นคว้า การรวบรวม การสรุปและการนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

                ศึกษาการใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลอง การสืบค้น การค้นคว้าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและสังคม

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ

                เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ สื่อสาร เห็นคุณค่าและประโยชน์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์รักความเป็นไทย ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานตัวชี้วัด

 

รหัสตัวชี้วัด

ต 1.1     ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4

ต1.2       ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5

ต1.3       ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3

ต 2.1     ม.3/1 , ม.3/2  , ม.3/3

ต 3.1     ม.3/1

ต 4.1     ม.3/1

ต4.2       ม.3/1 , ม.3/2

 

รวม 21 ตัวชี้ วัด

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา  อ 23102 ภาษาอังกฤษ 6 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เวลา  60  ชั่วโมง   จำนวน   1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

 

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาความรู้เกี่ยวกับคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย หลักการอ่านออกเสียงสื่อที่ไม่ใช่ความเสี่ยง การจับใจความสำคัญ การแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ความต้องการ การเสนอการตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ การขอและให้ข้อมูล การอธิบายเปรียบเทียบ การแสดงความรู้สึกการบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การจับใจความสำคัญ การวิเคราะห์เรื่อง เหตุการณ์และสถานที่อยู่ในความสนใจ

                ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทาง ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความเหมือนความแตกต่างการออกเสียงประโยคการลำดับคำถามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

                ศึกษาค้นคว้า การรวบรวม การสรุปและการนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

                ศึกษาการใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลอง การสืบค้น การค้นคว้าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและสังคม

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ

                เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ สื่อสาร เห็นคุณค่าและประโยชน์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์รักความเป็นไทย ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานตัวชี้วัด

 

รหัสตัวชี้วัด

ต 1.1     ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4

ต1.2       ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5

ต1.3       ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3

ต 2.1      ม.3/1 , ม.3/2  , ม.3/3

ต 3.1     ม.3/1

ต 4.1     ม.3/1

ต4.2       ม.3/1 , ม.3/2

 

รวม 21 ตัวชี้ วัด

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา  อ 21201  วิชาการอ่านเพื่อความเข้าใจ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน   0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  สามารถเข้าใจ  ตีความ  เเสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงเเละไม่ใช่ความเรียง ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกระบวนการคิดในการสื่อสาร ในการอ่านจากประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเเละอื่นๆ มีนิสัยรักการอ่านรู้จักเเสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อนำเสนอข้อมูล  เเสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาในการสื่อสาร เเละมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.   อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักอ่าน

2.   อ่านบทอ่านเเล้วเข้าใจ ตีความ จับใจความสำคัญเเละบอกรายละเอียดได้

3.   เข้าใจเเละตีความสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปเเบบต่างๆ ได้

4.   เข้าใจ ตีความ เเละเเสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูลเเละข่าวสาร จากสื่อ สิ่งพิมพ์หรือ

      สื่ออิเล็กทรอนิคส์

5.   มีนิสัยรักการอ่านเเละเเสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆโดยใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.   มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา  อ 21202  วิชาการอ่านเพื่อความเข้าใจ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน   0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

 

คำอธิบายรายวิชา

อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  สามารถเข้าใจ  ตีความ  เเสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงเเละไม่ใช่ความเรียง ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกระบวนการคิดในการสื่อสาร ในการอ่านจากประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเเละอื่นๆ มีนิสัยรักการอ่านรู้จักเเสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อนำเสนอข้อมูล  เเสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาในการสื่อสาร เเละมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.   อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักอ่าน

2.   อ่านบทอ่านเเล้วเข้าใจ ตีความ จับใจความสำคัญเเละบอกรายละเอียดได้

3.   เข้าใจเเละตีความสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปเเบบต่างๆ ได้

4.   เข้าใจ ตีความ เเละเเสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูลเเละข่าวสาร จากสื่อ สิ่งพิมพ์หรือ

      สื่ออิเล็กทรอนิคส์

5.   มีนิสัยรักการอ่านเเละเเสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆโดยใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.   มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา  อ 22201  วิชาการอ่านเพื่อความเข้าใจ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน   0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  สามารถเข้าใจ  ตีความ  เเสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงเเละไม่ใช่ความเรียง ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกระบวนการคิดในการสื่อสาร ในการอ่านจากประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเเละอื่นๆ มีนิสัยรักการอ่านรู้จักเเสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อนำเสนอข้อมูล  เเสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาในการสื่อสาร เเละมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.   อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักอ่าน

2.   อ่านบทอ่านเเล้วเข้าใจ ตีความ จับใจความสำคัญเเละบอกรายละเอียดได้

3.   เข้าใจเเละตีความสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปเเบบต่างๆ ได้

4.   เข้าใจ ตีความ เเละเเสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูลเเละข่าวสาร จากสื่อ สิ่งพิมพ์หรือ

      สื่ออิเล็กทรอนิคส์

5.   มีนิสัยรักการอ่านเเละเเสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆโดยใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.   มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา  อ 22202  วิชาการอ่านเพื่อความเข้าใจ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน   0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

 

คำอธิบายรายวิชา

อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  สามารถเข้าใจ  ตีความ  เเสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงเเละไม่ใช่ความเรียง ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกระบวนการคิดในการสื่อสาร ในการอ่านจากประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเเละอื่นๆ มีนิสัยรักการอ่านรู้จักเเสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อนำเสนอข้อมูล  เเสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาในการสื่อสาร เเละมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.   อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักอ่าน

2.   อ่านบทอ่านเเล้วเข้าใจ ตีความ จับใจความสำคัญเเละบอกรายละเอียดได้

3.   เข้าใจเเละตีความสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปเเบบต่างๆ ได้

4.   เข้าใจ ตีความ เเละเเสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูลเเละข่าวสาร จากสื่อ สิ่งพิมพ์หรือ

      สื่ออิเล็กทรอนิคส์

5.   มีนิสัยรักการอ่านเเละเเสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆโดยใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.   มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา  อ 23201  วิชาการอ่านเพื่อความเข้าใจ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน   0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  สามารถเข้าใจ  ตีความ  เเสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงเเละไม่ใช่ความเรียง ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกระบวนการคิดในการสื่อสาร ในการอ่านจากประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเเละอื่นๆ มีนิสัยรักการอ่านรู้จักเเสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อนำเสนอข้อมูล  เเสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาในการสื่อสาร เเละมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.   อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักอ่าน

2.   อ่านบทอ่านเเล้วเข้าใจ ตีความ จับใจความสำคัญเเละบอกรายละเอียดได้

3.   เข้าใจเเละตีความสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปเเบบต่างๆ ได้

4.   เข้าใจ ตีความ เเละเเสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูลเเละข่าวสาร จากสื่อ สิ่งพิมพ์หรือ

      สื่ออิเล็กทรอนิคส์

5.   มีนิสัยรักการอ่านเเละเเสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆโดยใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.   มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา  อ 23202  วิชาการอ่านเพื่อความเข้าใจ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน   0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

 

คำอธิบายรายวิชา

อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  สามารถเข้าใจ  ตีความ  เเสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็นความเรียงเเละไม่ใช่ความเรียง ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกระบวนการคิดในการสื่อสาร ในการอ่านจากประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเเละอื่นๆ มีนิสัยรักการอ่านรู้จักเเสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อนำเสนอข้อมูล  เเสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาในการสื่อสาร เเละมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.   อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักอ่าน

2.   อ่านบทอ่านเเล้วเข้าใจ ตีความ จับใจความสำคัญเเละบอกรายละเอียดได้

3.   เข้าใจเเละตีความสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปเเบบต่างๆ ได้

4.   เข้าใจ ตีความ เเละเเสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูลเเละข่าวสาร จากสื่อ สิ่งพิมพ์หรือ

      สื่ออิเล็กทรอนิคส์

5.   มีนิสัยรักการอ่านเเละเเสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆโดยใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.   มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ