โครงสร้างรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 21101
 วิทยาศาสตร์ 1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน   1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

1

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

ว 1.1  ม.1/1 , ม.1/2 ,

          ม.1/3

ว 8.1  ม.1/1 , ม.1/2 ,

          ม.1/3 , ม.1/4 ,

          ม.1/5 , ม.1/6

          ม.1/7 , ม.1/8 ,

          ม.1/9

-  ลักษณะและรูปร่างของเซลล์

    สิ่งมีชีวิต

-  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

-  เซลล์พืชและเซลล์สัตว์

10

15

2

กระบวนการดำรงชีวิตของพืช(1)

ว 1.1  ม.1/1 , ม.1/2 ,

          ม.1/3 , ม.1/4 ,

          ม.1/5 , ม.1/6

          ม.1/7 , ม.1/8 ,

          ม.1/9 , ม.1/10

          ม.1/11

ว 8.1  ม.1/1 , ม.1/2 ,

          ม.1/3 , ม.1/4 ,

          ม.1/5 , ม.1/6

          ม.1/7 , ม.1/8 ,

          ม.1/9

-  การแพร่และออสโมซิส

-  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

-  การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช

-  การสืบพันธุ์ของพืช

15

25

3

กระบวนการดำรงชีวิตของพืช (2)

ว 1.1  ม.1/1 , ม.1/2 ,

          ม.1/3 , ม.1/4                

          ม.1/12 ,ม.1/13

ว 8.1  ม.1/1 , ม.1/2 ,

          ม.1/3 , ม.1/4 ,

          ม.1/5 , ม.1/6

          ม.1/7 , ม.1/8 ,

          ม.1/9

-  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

-  เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตของพืช

10

10

 

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

4

สารและการจำแนกสาร

ว 3.1  ม.1/1 , ม.1/2

ว 3.2  ม.1/1 , ม.1/2 ,

          ม.1/3

ว 8.1  ม.1/1 , ม.1/2 ,

          ม.1/3 , ม.1/4 ,

          ม.1/5 , ม.1/6

          ม.1/7 , ม.1/8 ,

          ม.1/9

-  การจำแนกประเภทของสาร

-  สมบัติของสาร

-  การเตรียมสารละลาย

-  ประโยชน์ของสารละลายด้านต่างๆ

15

25

5

สารละลายกรด-เบส

ว 3.1  ม.1/3 , ม.1/4

ว 8.1  ม.1/1 , ม.1/2 ,

          ม.1/3 , ม.1/4 ,

          ม.1/5 , ม.1/6

          ม.1/7 , ม.1/8 ,

          ม.1/9

-  ความเป็นกรด-เบสของสารใน    

    ชีวิตประจำวัน

-  สมบัติของสารละลายกรด-เบส

-  ค่า pH กับความเป็นกรด-เบส

   ของสาร

10

12

6

การเปลี่ยนแปลงของสาร

ว 3.2  ม.1/1 , ม.1/2 ,

          ม.1/3

ว 8.1  ม.1/1 , ม.1/2 ,

          ม.1/3 , ม.1/4 ,

          ม.1/5 , ม.1/6

          ม.1/7 , ม.1/8 ,

          ม.1/9

-  การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร

-  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ

-  การถ่ายโอนพลังงานระหว่างระบบ

    กับสิ่งแวดล้อม

10

13

รวมตลอดปี / ภาค

60

100

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 21101
 วิทยาศาสตร์ 1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน   1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

1

การเคลื่อนที่ของวัตถุ

ว 4.1  ม.1/1 , ม.1/2,

ว 8.1  ม.1/1 , ม.1/2 ,

          ม.1/3 , ม.1/4 ,

          ม.1/5 , ม.1/6

          ม.1/7 , ม.1/8 ,

          ม.1/9

-  ปริมาณสเกลาร์และเวคเตอร์

-  ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว

    ความเร็ว

12

21

2

พลังงานและความร้อน

ว 5.1  ม.1/1 , ม.1/2 ,

          ม.1/3 , ม.1/4

ว 8.1  ม.1/1 , ม.1/2 ,

          ม.1/3 , ม.1/4 ,

          ม.1/5 , ม.1/6

          ม.1/7 , ม.1/8 ,

          ม.1/9

-  การวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์

-  การถ่ายโอนพลังงาน

-  สมดุลความร้อน

16

26

3

บรรยากาศ

ว 6.1 ม.1/1

ว 8.1  ม.1/1 , ม.1/2 ,

          ม.1/3 , ม.1/4 ,

          ม.1/5 , ม.1/6

          ม.1/7 , ม.1/8 ,

          ม.1/9

-  บรรยากาศ

-  สมบัติของอากาศ

 

4

11

4

ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศและการพยากรณ์อากาศ

ว 6.1  ม.1/1 , ม.1/2 ,

          ม.1/3 , ม.1/4

ว 8.1  ม.1/1 , ม.1/2 ,

          ม.1/3 , ม.1/4 ,

          ม.1/5 , ม.1/6

          ม.1/7 , ม.1/8 ,

          ม.1/9

-  เมฆ หมอก และน้ำค้าง

-  ฝน ลมและพายุ

-  การพยากรณ์อากาศ

 

16

21

 

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

5

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ของอากาศ

ว 6.1  ม.1/5 , ม.1/6

          ม.1/7

ว 8.1  ม.1/1 , ม.1/2 ,

          ม.1/3 , ม.1/4 ,

          ม.1/5 , ม.1/6

          ม.1/7 , ม.1/8 ,

          ม.1/9

-  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

    อุณหภูมิของโลก

ผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน

   และฝนกรด ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ

    สิ่งแวดล้อม

12

21

รวมตลอดปี / ภาค

60

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 22101
 วิทยาศาสตร์ 3

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน   1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

1

การทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย

 

ว 1.1  ม.2/1 , ม.2/2

ว 8.1  ม.2/1 , ม.2/2 ,

          ม.2/3 , ม.2/4 ,

          ม.2/5 , ม.2/6

          ม.2/7 , ม.2/8 ,

          ม.2/9

-  ระบบต่างๆในร่างกาย

-  ระบบย่อยอาหาร

 

-  ระบบหมุนเวียนเลือด

-  ระบบหายใจ

-  ระบบประสาท

-  ระบบขับถ่าย

-  ระบบสืบพันธุ์

18

30

2

พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตและเทคโนโลยีชีวภาพ

 

ว 1.1  ม.2/3 , ม.2/4

ว 8.1  ม.2/1 , ม.2/2 ,

          ม.2/3 , ม.2/4 ,

          ม.2/5 , ม.2/6

          ม.2/7 , ม.2/8 ,

          ม.2/9

-  พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์

-  เทคโนโลยีชีวภาพ

10

20

3

อาหารและพลังงาน

 

ว 1.1  ม.2/5

ว 8.1  ม.2/1 , ม.2/2 ,

          ม.2/3 , ม.2/4 ,

          ม.2/5 , ม.2/6

          ม.2/7 , ม.2/8 ,

          ม.2/9

-  อาหารและสารอาหาร

-  ความต้องการพลังงานของร่างกาย

10

20

4

สารเสพติด

 

ว 1.1 ม.2/6

ว 8.1  ม.2/1 , ม.2/2 ,

          ม.2/3 , ม.2/4 ,

          ม.2/5 , ม.2/6

          ม.2/7 , ม.2/8 ,

          ม.2/9

-  สารเสพติด                       

5

10

 

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

5

สารและการเปลี่ยนแปลง

 

ว 3.1  ม.2/1 , ม.2/2 ,

          ม.2/3

ว 3.2  ม.2/1 , ม.2/2 ,

          ม.2/3 , ม.2/4

ว 8.1  ม.2/1 , ม.2/2 ,

          ม.2/3 , ม.2/4 ,

          ม.2/5 , ม.2/6

          ม.2/7 , ม.2/8 ,

          ม.2/9

-  ธาตุและสมบัติของธาตุ

-  สารประกอบและการแยกสาร

-  การเปลี่ยนแปลงของสาร

-  ปฏิกิริยาเคมี                

 

17

20

รวมตลอดปี / ภาค

60

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 22102
 วิทยาศาสตร์ 4

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน   1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

1

-  แรงลัพธ์

 

4.1  ม.2/1 , ม.2/2

ว 8.1  ม.2/1 , ม.2/2 ,

          ม.2/3 , ม.2/4 ,

          ม.2/5 , ม.2/6

          ม.2/7 , ม.2/8 ,

          ม.2/9

-  แรงลัพธ์

 

10

20

2

-  แสงและการมองเห็น

 

5.1  ม.2/1 , ม.2/2 ,

          ม.2/3

ว 8.1  ม.2/1 , ม.2/2 ,

          ม.2/3 , ม.2/4 ,

          ม.2/5 , ม.2/6

          ม.2/7 , ม.2/8 ,

          ม.2/9

-  การสะท้อนของแสง

-  การหักเหของแสง

-  ความสว่าง

-  การดูดกลืนแสงสี

-  การมองเห็น

20

40

3

-  โลกและการเปลี่ยนแปลง

 

6.1  ม.2/1 , ม.2/2 ,

          ม.2/3 , ม.2/4 ,

          ม.2/5 , ม.2/6

          ม.2/7 , ม.2/8 ,

          ม.2/9 , ม.2/10

ว 8.1  ม.2/1 , ม.2/2 ,

          ม.2/3 , ม.2/4 ,

          ม.2/5 , ม.2/6

          ม.2/7 , ม.2/8 ,

          ม.2/9

-  ดิน

-  หิน และแร่

-  ปิโตรเลียม

-  แหล่งน้ำ

-  โครงสร้างและองค์ประกอบของ

    โลก

-  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

    พื้นผิวโลก          

30

40

รวมตลอดปี / ภาค

60

100

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 23101
 วิทยาศาสตร์ 5

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน   1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

1

พันธุกรรม

 

ว 1.2  ม.3/1 , ม.3/2 ,

          ม.3/3

ว 8.1  ม.3/1 , ม.3/2 ,

          ม.3/3 , ม.3/4 ,

          ม.3/5 , ม.3/6

          ม.3/7 , ม.3/8 ,

          ม.3/9

-  หน่วยพันธุกรรมหรือยีน

-  กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทาง

    พันธุกรรม

-  ความผิดปกติของยีนและ

    โครโมโซมกับการเกิดโรคทาง  

    พันธุกรรม

15

20

2

ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

ว 1.2  ม.3/4 , ม.3/5 ,

          ม.3/6

ว 8.1  ม.3/1 , ม.3/2 ,

          ม.3/3 , ม.3/4 ,

          ม.3/5 , ม.3/6

          ม.3/7 , ม.3/8 ,

          ม.3/9

-  ความหลากหลายทางชีวภาพของ

    พืชและสัตว์ในท้องถิ่น

-  ผลของความหลากหลายทาง

    ชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และ

    สิ่งแวดล้อม

-  ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการ

   ดำรงชีวิตของมนุษย์และ

   สิ่งแวดล้อม

15

15

3

ระบบนิเวศ

 

ว 2.1  ม.3/1 , ม.3/2 ,

          ม.3/3 , ม.3/4

ว 8.1  ม.3/1 , ม.3/2 ,

          ม.3/3 , ม.3/4 ,

          ม.3/5 , ม.3/6

          ม.3/7 , ม.3/8 ,

          ม.3/9

-  ระบบนิเวศในท้องถิ่นและ

    องค์ประกอบภายในระบบนิเวศ

-  การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต

    ในระบบนิเวศ

-  วัฎจักรของสารในระบบนิเวศ

-  การเปลี่ยนแปลงขนาดของ

    ประชากรในระบบนิเวศ

15

20

 

 

 

 

 

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

4

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

 

ว 2.2  ม.3/1 , ม.3/2 ,

          ม.3/3 , ม.3/4 ,

          ม.3/5 , ม.3/6

ว 8.1  ม.3/1 , ม.3/2 ,

          ม.3/3 , ม.3/4 ,

          ม.3/5 , ม.3/6

          ม.3/7 , ม.3/8 ,

          ม.3/9

-  สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและ

    ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

-  แนวทางแก้ไขปัญหาและการรักษา

    สมดุลระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อม

    และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

-  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตาม

    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทาง

    แก้ปัญหา

-  การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

    ท้องถิ่นย่างยั่งยืน                      

15

15

รวมตลอดปี / ภาค

60

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 23102
 วิทยาศาสตร์ 6

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน   1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

1

แรงและการเคลื่อนที่

 

ว 4.1  ม.3/1 , ม.3/2 ,

          ม.3/3

ว 4.2  ม.3/1 , ม.3/2 ,

          ม.3/3

ว4.2   ม.3/1 , ม.3/2 ,

          ม.3/3 , ม.3/4 ,

          ม.3/5 , ม.3/6

          ม.3/7 , ม.3/8 ,

          ม.3/9

-  ความเร่งและแรงลัพธ์

-  แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา

-  แรงพยุงของเหลว

-  แรงเสียดทานสถิตและแรง

    เสียดทานจลน์

-  โมเมนต์ของแรง

-  การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนว

    ตรงและแนวโค้ง

30

35

2

พลังงานกับการดำรงชีวิต

 

ว 5.1 ม.3/1-5

ว 8.1 ม.3/1-9

-   พลังงานจลน์ พลังงานศักย์

     โน้มถ่วง

-   ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความ

     ต้านทาน

-  คำนวณพลังงานไฟฟ้าของ

    เครื่องใช้ไฟฟ้า

-  การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน

-  อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

15

35

3

อวกาศ

 

ว 7.1 ม.3/1-3

ว 7.2 ม.3/1

ว8.1ม.3/1-9

-  ระบบสุริยะ

-  องค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี่

    ระบบสุริยะ

-  ตำแหน่งของกลุ่มดาว

-  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

    อวกาศ

15

30

รวมตลอดปี / ภาค

60

100

 

 

 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 21201
 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน   0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

1

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

 

-  ทักษะการสังเกต

-  ทักษะการวัด

-  ทักษะการคำนวณ

-  ทักษะการจำแนกประเภท  ฯลฯ

12

60

2

วิธีการทางวิทยาศาสตร์

3

-  ขั้นระบุปัญหา

-  ขั้นตั้งสมมติฐาน

-  ขั้นการรวบรวมข้อมูล

-  ขั้นสรุปผล

2

10

3

คุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์

5

-  การเป็นคนช่างสังเกต

-  การเป็นคนช่างคิดช่างสงสัย

-  การเป็นคนมีเหตุผล

-  การเป็นคนมีความพยายามและ

    อดทน

-  การเป็นคนมีความคิดริเริ่ม

-  การเป็นคนทำงานอย่างมีระบบ

2

10

4

เครื่องมือขยายขอบเขตประสาทสัมผัส

4

-  ตัวอย่างเครื่องมือขยายขอบเขต

    ประสาทสัมผัส

-  หน่วยที่ใช้

-  การเก็บและรักษาเครื่องมือ

4

20

รวมตลอดปี / ภาค

20

100

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 21202
 ของเล่นวิทยาศาสตร์หลากหลาย

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน   0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

1

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นทักษะผสม

 

6

-      ทักษะการตั้งสมมติฐาน

-      ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

-      ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร

-      ทักษะการทดลอง

-      ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

         

8

40

2

ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์หลากหลาย

 

7

-      กิจกรรมที่ 1  สายใยอาหาร

-      กิจกรรมที่ 2  กินไม่คิดชีวิตมีภัย

-      กิจกรรมที่ 3  ใช้พลังงานอย่าง

                           ฉลาด

-      กิจกรรมที่ 4  รู้จักพืชและสัตว์ใน

                           บึง

-      กิจกรรมที่ มลภาวะ

-      กิจกรรมที่ พับกระดาษหา

                          ความรู้

-      กิจกรรมที่ แม่เหล็กลอย

-      กิจกรรมที่ นกซู่ซา

-      กิจกรรมที่ หุ่นกายกรรม

-      กิจกรรมที่ 10  เสียงไขปัญหา

-      กิจกรรมที่ 11  ตุ๊ดตู่ลงบันได

-      กิจกรรมที่ 12  กลิ้งหกคะเมน

12

60

รวมตลอดปี / ภาค

20

100

 

 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 22201
 ของเล่นเชิงกลและไฟฟ้า

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน   0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

1

เครื่องมือกลไกและไฟฟ้า

 

1  ,  2  ,  3

-      เครื่องมือพื้นฐานในการประดิษฐ์ของเล่นเชิงกลไก และไฟฟ้า

-      อุปกรณ์ของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า

-      ข้อปฏิบัติความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ

10

40

2

ออกแบบคิดสร้างสรรค์ของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า

 

4  ,  5  ,  6  ,  7

-      หลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า

-      การวางแผนและออกแบบของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า

-      ประดิษฐ์ของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า

30

60

รวมตลอดปี / ภาค

20

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 22202
 เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน   0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

1

กระบวนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์

 

8

-      ลักษณะของนักวิทยาศาสตร์

-      กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

4

20

2

พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่โครงงาน

 

9

-      การตั้งสมมติฐาน

-      การกำหนดตัวแปร

-      การออกแบบการทดลอง

-      การทดลอง บันทึกผล และสรุปผล

-      การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

-      การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

 

7

30

3

เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์

 

10

-      วิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์

-      คิดและวางแผนทำโครงงานวิทยาศาสตร์

-      แบบฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

 

9

30

รวมตลอดปี / ภาค

20

100

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 23201
 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน   0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

1

รู้จักโครงงานวิทยาศาสตร์

 

-      ความหมายและ ลักษณะของโครงงานวิทยาศาสตร์

-      ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

3

20

2

ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้

2

-      วิธีการค้นคว้าข้อมูลกับหัวข้อเรื่อง

-      ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง

-      แหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

2

20

3

จากปัญหาสู่ชื่อเรื่อง

 

3

-      วิธีคิดหัวข้อเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์

-      วิธีการเลือกหัวข้อเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์

5

20

4

เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์

 

4  ,  5

-      รูปแบบการเขียนเค้าโครงฉบับร่าง

-      การวางแผนและออกแบบการทดลอง

-      การทดลองเบื้องต้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้

-      การเขียนเค้าโครงเรื่องที่ศึกษาฉบับสมบูรณ์

10

40

รวมตลอดปี / ภาค

20

100

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 23202
 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน   0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

1

ปฏิบัติการทดลอง

 

6

-      การดำเนินการทดลอง

-      การแก้ไขปรับปรุงวิธีการทดลอง

-      การเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึก

4

30

2

แปลความหมายและสรุปผลข้อมูล

 

7

-      การออกแบบตารางบันทึกผล

-      การจัดการกระทำข้อมูลทางสถิต

-      แปลความหมายข้อมูลและสรุปผล

3

15

3

เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

8

-      รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์

-      หลักเกณฑ์ในการเขียนรายงาน

3

15

4

เสนอผลงานและแสดงผลงาน

9

-      รูปแบบของการจัดทำโปสเตอร์แสดงผลงาน

-      หลักการและขั้นตอนการนำเสนอผลงาน

-      การนำเสนอผลงานและการตอบคำถาม

10

40

รวมตลอดปี / ภาค

20

100