คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว 21101  วิทยาศาสตร์ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษา ความรู้เกี่ยวกับรูปร่าง  ลักษณะของเซลล์สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและหลายเซลล์ ส่วนประกอบสำคัญและหน้าที่ส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ กระบวนการเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์โดยการแพร่และออสโมซิส   ปัจจัยที่จำเป็นและความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  กลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำของพืช  ระบบลำเลียงน้ำและอาหาร  การสืบพันธุ์ของพืชแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ  โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชในการขยายพันธุ์   พฤติกรรมและการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของพืช   การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ และสมบัติของสารแต่ละกลุ่ม  การเปลี่ยนสถานะของสารโดยใช้แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร   สารละลายกรด-เบส   การตรวจสอบค่า pH ของสารละลาย   วิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล  และพลังงานของสาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะและการละลายของสาร

                โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้

การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้  สามารถคิด แก้ปัญหา  และมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้

                เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต 

 

รหัสตัวชี้วัด

ว 1.1      ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10

ม.1/11  ม.1/12  ม.1/13

                ว 3.1      ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4 

                ว 3.2      ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 

ว 8.1      ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9 

 

รวม        28           ตัวชี้วัด

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว 21101  วิทยาศาสตร์ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  2

 

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษา ความรู้เกี่ยวกับปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์  ระยะทาง การกระจัด  อัตราเร็ว และความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ  อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ  การถ่ายโอนความร้อน  การดูดกลืนและการคายความร้อน การแผ่รังสี สมดุลความร้อน ผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสาร และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ผลของลมฟ้าอากาศต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ ปัจจัยทางธรรมชาติ และการกระทำของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน ผลของภาวะโลกร้อน และฝนกรดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

                โดยการสังเกต ทดลอง  เปรียบเทียบ จำแนก ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้  สามารถคิด แก้ปัญหา  และมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้

                เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต 

 

รหัสตัวชี้วัด

ว 4.1      ม.1/1  ,  ม.1/2

ว 5.1      ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4 

ว 6.1      ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7 

ว 8.1      ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9 

 

รวม        22           ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว 22101  วิทยาศาสตร์ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์   ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและภายใน หลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์ สารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย ผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และแนวทางในการป้องกันตนเองจากสารเสพติด สมบัติของธาตุและสารประกอบเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี  หลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง  การตกผลึก  การสกัด  การกลั่น  และโครมาโทกราฟี  การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ ผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี 

                โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

เพื่อให้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 

รหัสตัวชี้วัด

ว 1.1      ม.2/1  ,  ม.2/2  ,  ม.2/3  ,  ม.2/4  ,  ม.2/5  ,  ม.2/6

ว 3.1      ม.2/1  ,  ม.2/2  ,  ม.2/3 

ว 3.2      ม.2/1  ,  ม.2/2  ,  ม.2/3  ,  ม.2/4 

ว 8.1      ม.2/1  ,  ม.2/2  ,  ม.2/3  ,  ม.2/4  ,  ม.2/5  ,  ม.2/6  ,  ม.2/7  ,  ม.2/8  ,  ม.2/9 

 

รวม        22           ตัวชี้วัด

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว 22102  วิทยาศาสตร์ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  2

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ อธิบายแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว  ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง ผลของความสว่างที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ การดูดกลืนแสงสี  การมองเห็นสีของวัตถุ ลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน  การใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน กระบวนการเกิดและลักษณะองค์ประกอบของหิน  สมบัติของหิน จำแนกประเภทของหิน ลักษณะ

ทางกายภาพของแร่  กระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ำมัน สำรวจและอธิบายลักษณะแหล่งน้ำธรรมชาติ   การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ำในท้องถิ่น

การเกิดแหล่งน้ำบนดิน  แหล่งน้ำใต้ดิน กระบวนและผลของการผุพังอยู่กับที่   การกร่อน การพัดพา การทับถมและการตกผลึก โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก          

                โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 

รหัสตัวชี้วัด

ว 4.1      ม.2/1  ,  ม.2/2 

ว 5.1      ม.2/1  ,  ม.2/2  ,  ม.2/3 

ว 6.1      ม.2/1  ,  ม.2/2  ,  ม.2/3  ,  ม.2/4  ,  ม.2/5  ,  ม.2/6  ,  ม.2/7  ,  ม.2/8  ,  ม.2/9  ,  ม.2/10

ว 8.1      ม.2/1  ,  ม.2/2  ,  ม.2/3  ,  ม.2/4  ,  ม.2/5  ,  ม.2/6  ,  ม.2/7  ,  ม.2/8  ,  ม.2/9 

 

รวม        24           ตัวชี้วัด

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว 23101  วิทยาศาสตร์ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส  สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ  กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล ผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์  สัตว์  พืช และสิ่งแวดล้อม ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร วัฏจักรน้ำ วัฏจักรคาร์บอน ความสำคัญที่มีต่อระบบนิเวศ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ  สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและแนวทางในการแก้ไขปัญหา แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

                โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 

รหัสตัวชี้วัด

ว 1.2      ม.3/1  ,  ม.3/2  ม.3/3  ,  ม.3/4  ม.3/5  ,  ม.3/6

ว 2.1      ม.3/1  ,  ม.3/2  ม.3/3  ,  ม.3/4 

ว 2.2      ม.3/1  ,  ม.3/2  ม.3/3  ,  ม.3/4  ม.3/5  ,  ม.3/6

ว 8.1      ม.3/1  ,  ม.3/2  ม.3/3  ,  ม.3/4  ม.3/5  ,  ม.3/6  ,  ม.3/7  ม.3/8  ,  ม.3/9

 

รวม        25           ตัวชี้วัด

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว 23102  วิทยาศาสตร์ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทำต่อวัตถุแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ  แรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ ความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์ วิเคราะห์โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรงและแนวโค้ง  งาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน คำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า  การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัดตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรานซิสเตอร์  ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก   องค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ  ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ  วัตถุท้องฟ้า  สภาวะอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรและการสื่อสาร

                โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 

รหัสตัวชี้วัด

ว 4.1      ม.3/1  ,  ม.3/2  ม.3/3 

ว 4.2      ม.3/1  ,  ม.3/2  ม.3/3 

ว 5.1      ม.3/1  ,  ม.3/2  ม.3/3  ,  ม.3/4  ม.3/5 

ว 7.1      ม.3/1  ,  ม.3/2  ม.3/3 

ว 7.2      ม.3/1 

ว 8.1      ม.3/1  ,  ม.3/2  ม.3/3  ,  ม.3/4  ม.3/5  ,  ม.3/6  ,  ม.3/7  ม.3/8  ,  ม.3/9

 

รวม        24           ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว 21201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

                        ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ ตรวจสอบและทดลองการใช้เครื่องมือและหน่วยในการวัดปริมาตรต่างๆ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและลักษณะนิสัยการทำงานของนักวิทยาศาสตร์

                                โดยใช้กระบวนสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  มาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถสื่อสารทั้งทีเรียนรู้ มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.  ตระหนักถึงบทบาทของผลกระทบของผลผลิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์

                2.  ทดลองและอธิบายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

                3.  นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาและเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

                4.  ทดลองและเลือกใช้เครื่องมือบางชนิดมาใช้ในการวัดและการขยายขอบเขตจำกัดของประสาทสัมผัส

      ได้อย่างเหมาะสม

                5.  อธิบายคุณลักษณะนิสัยที่สำคัญของนักวิทยาศาสตร์และสามารถฝึกฝนให้มีคุณลักษณะดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว 21202 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์หลากหลาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  2

 

 

คำอธิบายรายวิชา

                                ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ ตรวจสอบ อุปกรณ์สำเร็จรูปหรือเกมที่มีลักษณะเป็นของเล่นและเกมแต่ละชิ้น ซึ่งจัดไว้ในลักษณะต่างๆ  การวางแผนงานและการคิดประดิษฐ์ชิ้นงานที่หลากหลาย

                                โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  สืบเสาะหาความรู้  มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  มาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ในการดำเนินชีวิตประจำวันสามารถสื่อสารทั้งทีเรียนรู้   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่       พึงประสงค์

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                6.  ทดลองและอธิบายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นทักษะผสม

                7.  จัดทำสิ่งประดิษฐ์และของเล่นอย่างง่ายที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว22201  ของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ทดลอง และอธิบายเครื่องมือพื้นฐาน อุปกรณ์ และข้อปฏิบัติ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในการประดิษฐ์ของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า วางแผนออกแบบ คิดสร้างสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้าอย่างง่าย

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ ประกอบชิ้นส่วนดัดแปลงและประดิษฐ์อุปกรณ์ มีความสามารถในการคิด  แก้ปัญหา  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี   การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้       นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมและเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.       ศึกษาเรียนรู้และมีทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานในการประดิษฐ์ของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า

2.       อธิบายและอ่านแบบอุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์ของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า

3.       บอกข้อปฏิบัติความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือพื้นฐานประดิษฐ์ของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้าได้

4.       อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้าแต่ละประเภทได้

5.       วางแผนออกแบบ และสร้างอุปกรณ์ของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า

6.       มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการออกแบบ ดัดแปลงและประดิษฐ์ของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง

7.       มีความรักความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว22202  เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  2

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์  สืบค้นข้อมูล และอธิบายลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ กระบวนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ การตั้งสมมติฐานจากปัญหา หรือสถานการณ์ ออกแบบการทดลองกำหนดและควบคุมตัวแปร กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ออกแบบวิธีการทดลอง เลือกใช้อุปกรณ์ และการปฏิบัติการทดลอง บันทึกข้อมูล สรุปผลข้อมูล วิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ การคิดวางแผนการทดลอง จัดทำเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ การออกแบบดัดแปลงการทดลอง กำหนดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติกิจกรรมแก้ปัญหา

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการคิด  แก้ปัญหา  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี   การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้       นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมและเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                8.   เรียนรู้ลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทำงานของนักวิยาศาสตร์

                9.   ตั้งสมมติฐานจากปัญหา หรือสถานการณ์ต่างๆได้

                10. ออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานโดยมีการกำหนดและควบคุมตัวแปรต่างๆ และกำหนด

      นิยามเชิงปฏิบัติการได้

                11.  ออกแบบวิธีการทดลอง เลือกใช้อุปกรณ์ และลงมือทำการทดลองได้

                12.  บันทึกข้อมูลที่สามารถ อ่านเข้าใจง่าย และสรุปผลของข้อมูลจากการศึกษาทดลองได้

                13.  วิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ และมีแนวคิดในการวางแผนการทดลอง รวมถึงจัดทำเค้าโครงงาน

       วิทยาศาสตร์ได้

                14.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแสดงความคิดเห็น การออกแบบหรือดัดแปลงการทดลอง ตลอดจน

      วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการทำกิจกรรมแก้ปัญหา

                15.  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้

                       วิธีการทางวิทยาศาสตร์

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว23201  โครงงานวิทยาศาสตร์ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  2

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล และอธิบายความหมายและลักษณะของโครงงานวิทยาศาสตร์ การกำหนดตัวแปรในโครงงานประเภททดลอง ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ แหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  การคิดและเลือกหัวข้อเรื่อง ที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนเค้าโครงย่อและการปฏิบัติการทดลองเบื้องต้น การวางแผนและการออกแบบการทดลอง  การเขียนเค้าโครงเรื่องที่ศึกษาฉบับสมบูรณ์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการคิด  แก้ปัญหา  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี   การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้       นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมและเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                1.  วิเคราะห์และสรุปสาระสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์แต่ละประเภท

                2.  ศึกษาสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

                3.  คิดและเลือกเรื่องสำหรับทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

                4.  เขียนเค้าโครงย่อและปฏิบัติการทดลองเบื้องต้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของวิธีการทดลองและ

     อุปกรณ์ที่จะใช้ในการศึกษาเรื่องนั้น

                5.  เขียนเค้าโครงของเรื่องที่จะศึกษาได้ครบทุกขั้นตอนและมีความเป็นไปได้สูง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว23202  โครงงานวิทยาศาสตร์ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  2

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์  อธิบายการดำเนินการทดลอง การแก้ไขปรับปรุงวิธีการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูล ออกแบบตารางบันทึกผล  การจัดกระทำข้อมูลทางสถิต  การแปลความหมายข้อมูลและสรุปผล  รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์  หลักเกณฑ์การเขียนรายงาน  การจัดทำโปสเตอร์แสดงผลงาน  หลักการและขั้นตอนการนำเสนอผลงาน  การนำเสนอผลงานด้วยปากเปล่า  และการตอบคำถาม

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการคิด  แก้ปัญหา  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี   การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้       นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมและเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                6.  เก็บรวบรวมข้อมูล  ปฏิบัติการทดลองตามวิธีดำเนินการที่กำหนดไว้ในเค้าโครงได้ครบถ้วนและเหมาะสม

                7.  แปลความหมายข้อมูลและสรุปผลได้ถูกต้อง

                8.  เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ในเรื่องที่ศึกษาได้สมบูรณ์และถูกต้อง

                9.  นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ตนเองศึกษาทดลองด้วยปากเปล่าได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วมีความ

      มั่นใจ

                10.  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้

       วิธีการทางวิทยาศาสตร์