คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รหัสวิชา  ค 21101  คณิตศาสตร์  1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา  ฝึกทักษะ และ หลักการ ของห..และ  ค..การหา  ห... ของจำนวนนับ  การหา ค..ของจำนวนนับ  การแก้ปัญหาโดยใช้  ห...และค... จำนวนเต็ม  จำนวนเต็มบวก  จำนวนเต็มลบ  และศูนย์  การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม  การบวก  ลบ  คูณ  และหารจำนวนเต็ม   สมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้  เลขยกกำลัง  ความหมายของเลขยกกำลัง  การเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์  การคูณและหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและเส้นตรง การสร้างรูปเรขาคณิต อย่างง่าย  โดยใช้การสร้างพื้นฐาน  การสำรวจสมบัติทางเรขาคณิตเศษส่วนและทศนิยม  การเขียนเศษส่วนด้วยทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ำ  เป็นเศษส่วนการเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม  การบวก  ลบ  คูณ  หาร  เศษส่วน  และทศนิยม  โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม การประมาณค่า  การประมาณค่าในสถานการณ์ต่างๆ  การแก้โจทย์ปัญหา  โดยใช้การ   ประมาณค่า  คู่อันดับและกราฟ  คู่อันดับ  กราฟ  การนำไปใช้  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  แบบรูปและความสัมพันธ์  คำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน  โจทย์สมการเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เกิดจากการคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ  ภาพสองมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า  (front  view)  ด้านข้าง   (side  view)  หรือด้านบน  (top  view)  ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

                โดยใช้ทักษะกระบวนการหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการ  ในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

             เพื่อให้เกิดคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณ  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะและมีความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง    มีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

 

 

 

 

รหัสวิชา 

ค  1.1    ม. 1/1 ,ม. 1/2

1.2     ม. 1/1 ,ม. 1/3,  ม. 1/42

ค  3.1    ม. 1/1ม. 1/2ม. 1/3ม. 1/4,   ม. 1/5  ม. 1/6  

ค  1.4    ม. 1/1   

 

  รวม  12   ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รหัสวิชา  ค 21102  คณิตศาสตร์  2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

 

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษา  ฝึกทักษะ และ หลักการของเศษส่วนและทศนิยม  การเขียนเศษส่วนด้วยทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ำ  เป็นเศษส่วนการเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม  การบวก  ลบ  คูณ  หาร  เศษส่วน  และทศนิยม  โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม การประมาณค่า  การประมาณค่าในสถานการณ์ต่างๆ  การแก้โจทย์ปัญหา  โดยใช้การ   ประมาณค่า  คู่อันดับและกราฟ  คู่อันดับ  กราฟ  การนำไปใช้  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  แบบรูปและความสัมพันธ์  คำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน  โจทย์สมการเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เกิดจากการคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ  ภาพสองมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า  (front  view)  ด้านข้าง   (side  view)  หรือด้านบน  (top  view)  ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

                โดยใช้ทักษะกระบวนการหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการ  ในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เกิดคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณ  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะและมีความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง    มีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

 

รหัสตัวชี้วัด

  1.1    ม. 1/1,  ม. 1/2    

  1.2    ม. 1/3

1.3     ม. 1/1

ค  3.1    ม. 1/2 ,  ม. 1/5,   ม. 1/6  

ค  4.1    ม. 1/1

ค  4.2    ม. 1/1 , ม. 1/2   ม ม. 1/3  , ม. 1/4,  ม. 1/5

 

รวม  13 ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รหัสวิชา  ค 22101  คณิตศาสตร์  3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษา  หลักการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาโดยใช้เศษส่วนและทศนิยมซ้ำ จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะรากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริง    อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละและการนำไปใช้        การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบและการนำไปใช้ การวัดความยาว พื้นที่ และการนำไปใช้                       

                   โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง    เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ  ในการคิดคำนวณ    การแก้ปํญหา   การให้เหตุผล  การสื่อสารทางคณิตศาสตร์    และนำประสบการณ์ความรู้   ความคิดทักษะกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์                      

                เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์    สามารถ  ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดผลประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

 

รหัสตัวชี้วัด        

ค  1.1    ม. 2/1  , ม. 2/2  , ม. 2/3  , ม. 2/4  

ค  1.2    ม. 2/1   , ม. 2/2   

ค  1.3    ม. 2/1  

ค  1.4    ม. 2/1

ค  2.1    ม. 2/1   

ค  2.2    ม. 2/1  

ค  3.2    ม. 2/1 , ม. 2/2 ,  ม. 2/3   ม. 2/4  

ค  4.2    ม. 2/1 ม. 2/2  

ค  5.1    ม. 2/1 

ค  5.2    ม. 2/1

ค  6.1    ม. 2/1  , ม. 2/2   , ม. 2/3  , ม. 2/2   , ม. 2/5  , ม. 1/6     

รวม  24  ตัวชีวัด

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รหัสวิชา  ค 22102  คณิตศาสตร์  4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษา  หลักการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาโดยใช้ รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแแบบด้าน มุม-ด้าน  มุม-ด้าน-มุม  ด้าน-ด้าน-ด้าน  มุม-มุม-ด้าน    เส้นขนาน    ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับและการนำไปใช้        การเลื่อนขนาน  การสะท้อน  การหมุน และการนำไปใช้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   

                   โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง    เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ  ในการคิดคำนวณ    การแก้ปํญหา   การให้เหตุผล  การสื่อสารทางคณิตศาสตร์    และนำประสบการณ์ความรู้   ความคิดทักษะกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์   

 

                   เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์    สามารถ  ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    และมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดผลประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

 

รหัสตัวชี้วัด

ค  1.1    ม. 2/1  , ม. 2/2   , ม. 2/3  , ม. 2/4  

ค  1.2    ม. 2/1   , ม. 2/2    

ค  1.3    ม. 2/1  

ค  1.4    ม. 2/1

ค  2.1    ม. 2/1    

ค  2.2    ม. 2/1  

ค  3.2    ม. 2/1 ,ม. 2/2  ม. 2/3    ม. 2/4  

ค  4.2    ม. 2/1 ม. 2/2  

ค  5.1    ม. 2/1 

ค  5.2    ม. 2/1

ค  6.1    ม. 2/1 , ม. 2/2  , ม. 2/3  , ม. 2/2   , ม. 2/5   , ม. 1/6     

มี   24  ตัวชีวัด

 

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รหัสวิชา  ค 23101  คณิตศาสตร์  5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา  หลักการคิดคำนวณและหลักการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้

                  พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม  พีระมิด ทรงกระบอก  กรวยและทรงกลมโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และปริมาตร  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายและการนำไปใช้  ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพร้อมทั้งหาคำตอบของโจทย์ปัญหา  การเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น  กราฟเส้นตรงกับการนำไปใช้  กราฟอื่นๆ

                   โดยใช้ทักษะกระบวนการหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุปรายงาน   เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ  ในการคิดคำนวณ    การแก้ปํญหา   การให้เหตุผล  การสื่อสารทางคณิตศาสตร์    และการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์ในสถานการต่าง ๆ

                  เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์    สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ  มีการใฝ่เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    มีความเชื่อมั่นและมีวินัยในตนเอง      การวัดผลประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

 

รหัสตัวชี้วัด

 

ค  2.1    ม. 3/1  , ม. 3/2   , ม. 3/3 , ม. 3/4    

ค  2.2    ม. 3/1    

ค  3.1    ม. 3/1         

ค  3.2    ม. 3/1       

ค  4.2    ม. 3/1  ,ม. 3/2  , ม. 3/3   , ม.3/4  ,  ม. 3/5    

ค  6.1    ม. 3/1    ม. 3/2    , ม. 3/3  ,  ม. 3/4   ,  ม. 3/5 , ม. 3/6 

 

รวม    18   ตัวชีวัด

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รหัสวิชา  ค 23102  คณิตศาสตร์  6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

 

              ศึกษา  หลักการคิดคำนวณและหลักการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้

               สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้แก้โจทย์ปัญหา  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ค่ากลางของข้อมูลและการนำไปใช้  การนำเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการนำเสนอข้อมูล  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  การใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์   

การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจ

                   โดยใช้ทักษะกระบวนการหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุปรายงาน   เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ  ในการคิดคำนวณ    การแก้ปํญหา   การให้เหตุผล  การสื่อสารทางคณิตศาสตร์    และการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์ในสถานการต่างๆ

                  เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์    สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ  มีการใฝ่เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    มีความเชื่อมั่นและมีวินัยในตนเอง      การวัดผลประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

 

รหัสตัวชี้วัด

  4.2    ม. 3/3   , ม. 3/4  ,ม. 3/5      

ค  5.1    ม. 3/1  , ม. 3/2    , ม. 3/3  , ม. 3/4    

  5.2    ม. 3/1     

  5.3    ม. 3/1  , ม. 3/2 

ค  6.1    ม. 3/1   , ม. 3/2   , ม. 3/3    ม. 3/4  ,  ม. 3/5 , ม. 3/6 

 

รวม    16   ตัวชีวัด

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   รหัสวิชา  ค 21201     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษา  ฝึกทักษะ และ หลักการ ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้เขียนตัวเลขฐานที่กำหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่าง ๆได้   ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม และเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาได้   สร้างพื้นฐานสร้างมุมขนาดต่างๆ ได้ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างรูปที่ซับซ้อนขึ้นได้   

          โดยใช้ทักษะกระบวนการหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ /กระบวนการ  ในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

  เพื่อให้เกิดคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณ  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะและมีความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง    มีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

 

 

ผลการเรียนรู้

 

1. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาตร์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

2.  อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้

3.  บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่าง ๆที่กำหนดให้ได้

4.  เขียนตัวเลขฐานที่กำหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่าง ๆได้

5.  ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม และเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาได้

6.  ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างมุมขนาดต่าง ๆ ได้

7.  ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างรูปที่ซับซ้อนขึ้นได้

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   รหัสวิชา  ค 21202     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

 

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษา  ฝึกทักษะ และ หลักการ ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ เปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยมได้บวก  ลบ  คูณ  หารเศษส่วนและทศนิยมได้      อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก  การลบ  การคูณ การหาร  ได้หา   ผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได้    หาผลคูณและผลหารของพหุนามอย่างง่ายได้

                โดยใช้ทักษะกระบวนการหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการ  ในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

  เพื่อให้เกิดคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณ  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะและมีความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง    มีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

 

ผลการเรียนรู้

1.  เปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยมได้

2.  บวก  ลบ  คูณ  หารเศษส่วนและทศนิยมได้  อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก  การลบ  การคูณ การหาร  ได้

3.  หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได้

4.  หาผลคูณและผลหารของพหุนามอย่างง่ายได้

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   รหัสวิชา  ค 22201     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษา  หลักการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาโดยใช้  สมบัติของเลขยกกำลัง    บวก  ลบ  คูณ  หารพหุนามและเศษส่วนพหุนามแผนภูมิรูปวงกลม

                   โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง    เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ  ในการคิดคำนวณ    การแก้ปํญหา   การให้เหตุผล  การสื่อสารทางคณิตศาสตร์    และนำประสบการณ์ความรู้   ความคิดทักษะกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์   

                   เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์    สามารถ  ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  การวัดผลประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

 

ผลการเรียนรู้

1. คูณและหารจำนวนที่เขียนในรูปเลขยกกำลังเป็นจำนวนเต็มโดยใช้บทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลังและ

    นำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้

2. คำนวณและใช้เลขยกกำลังในการเขียนแสดงที่มีค่าน้อยๆหรือมากๆในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้

3. บวก  ลบ  คูณ  หารพหุนามได้

4. บวก  ลบ  คูณ  หารเศษส่วนพหุนามที่มีดีกรีไม่เกินหนึ่งได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   รหัสวิชา  ค 22202     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

 

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษา  หลักการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาโดยใช้  การแยกตัวประกอบ    สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  การแปรผัน

                   โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง    เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ  ในการคิดคำนวณ    การแก้ปํญหา   การให้เหตุผล  การสื่อสารทางคณิตศาสตร์    และนำประสบการณ์ความรู้   ความคิดทักษะกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์   

                   เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์    สามารถ  ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    และมีความเชื่อมั่นในตนเอง    การวัดผลประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

 

ผลการเรียนรู้

1.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได้

2.  แยกตัวประกอบผลต่างกำลังสอง

3.  แยกตัวประกอบผลต่างกำลังสาม

4.  เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริมาณสองปริมาณใดๆที่แปรผันต่อกันได้

5.  แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่กำหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรผันได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   รหัสวิชา  ค 23201     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

 

              ศึกษา  หลักการคิดคำนวณและหลักการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้

                กรณ์ที่สอง การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูป  เมื่อ a 0 โดยใช้สมบัติ =เมื่อ a0 และ bและ= เมื่อ a 0 และ b>0 การแยกตัวประกอบพหุนาม                     กระแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยอาศัยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือ สมการกำลังสอง การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร การแก้โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว พาราโบลา สมการพาราโบลา กราฟของพาราโบลาที่อยู่ในรูป y =  เมื่อ a 0

                   โดยใช้ทักษะกระบวนการหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุปรายงาน   เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ  ในการคิดคำนวณ    การแก้ปํญหา   การให้เหตุผล  การสื่อสารทางคณิตศาสตร์    และการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์ในสถานการต่างๆ

                  เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ  มีการใฝ่เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    มีความเชื่อมั่นและมีวินัยในตนเอง      การวัดผลประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

 

ผลการเรียนรู้

1. บวก ลบ คูณและหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูป , เมื่อ a o   และ b o

2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้

3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยอาศัยวิธีทำเป็นกำลังสอง

    สมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้

4. แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร x= ได้

5. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวได้

6. เขียนกราฟของพาราโบลาที่กำหนดให้ได้

7. บอกลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดให้ได้

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   รหัสวิชา  ค 23202     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

 

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษา  หลักการคิดคำนวณและหลักการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้

ระบบสมการ การแก้ระบบสมการสองตัวแปร ที่มีดีกรีไม่เกินสอง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสอง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต สมบัติเกี่ยวกับวงกลมการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างรูปเรขาคณิต เศษส่วนของพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนของพหุนามการแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม  อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมฉาก  ค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมต่างๆ การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้แก้โจทย์ปัญหา

                   โดยใช้ทักษะกระบวนการหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุปรายงาน   เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ  ในการคิดคำนวณ    การแก้ปํญหา   การให้เหตุผล  การสื่อสารทางคณิตศาสตร์    และการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์ในสถานการต่างๆ

                  เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์    สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ   มีความรับผิดชอบ  มีการใฝ่เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    มีความเชื่อมั่นและมีวินัยในตนเอง      การวัดผลประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

 

ผลการเรียนรู้

1. แก้ระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้

2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้

3. ใช้สมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการให้เหตุผลได้

4. สร้างและให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างรูปหลายเหลี่ยมและรูปวงกลมที่กำหนดให้ได้

5. การบวกลบคูณและหารเศษส่วนของพหุนามได้

6. แก้สมการเศษส่วนของพหุนามได้

7. แก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนามได้

8. ระบุอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา, 45องศาและ60องศาได้

9. นำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้