ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระที่ 1                การอ่าน

มาตรฐาน  ท 1.1         ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ

                                         ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน    

 

ชั้น

 

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

 

 

 

 

 

 

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

-  การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 

     -  บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย

     -  บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ กลอน

    สักวา  กาพย์ยานี 11  กาพย์ฉบัง 16  กาพย์สุรางคนางค์ 28  และโคลงสี่สุภาพ

2. จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

3. ระบุเหตุและผล  และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

4. ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบ และคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่างๆ จากการอ่าน

5. ตีความคำยากในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท

6. ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ

-  การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  เช่น

     -  เรื่องเล่าจากประสบการณ์

     -  เรื่องสั้น 

     -  บทสนทนา

     -  นิทานชาดก

     -  วรรณคดีในบทเรียน

     -  งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

     -  บทความ   

     -  สารคดี

     -  บันเทิงคดี

     -  เอกสารทางวิชาการที่มีคำ  ประโยค  และ

        ข้อความที่ต้องใช้บริบทช่วยพิจารณา

        ความหมาย

     -  งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิง

        สร้างสรรค์

7. ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน  ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น

-  การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ

 

8. วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต

-  การอ่านหนังสือตามความสนใจ  เช่น  

     -  หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 

     -  หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน

 

9. มีมารยาทในการอ่าน

-  มารยาทในการอ่าน

 

 

ชั้น

 

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.2

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และ       บทร้อยกรองได้ถูกต้อง

-  การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย

     -  บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยายและบท

         พรรณนา

     -  บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอน 

         นิทาน

 

-  กลอนเพลงยาว และกาพย์ห่อโคลง

-  การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย

     -  บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยายและบท

        พรรณนา

     -  บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอน

        นิทาน กลอนเพลงยาว และกาพย์ห่อโคลง

2. จับใจความสำคัญ สรุปความ  และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน

3. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ  ที่อ่าน

4. อภิปรายแสดงความคิดเห็น  และ    ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

5. วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน

6. ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ  การ   โน้มน้าว  หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน

-   การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  เช่น

     -  วรรณคดีในบทเรียน

     -  บทความ 

     -  บันทึกเหตุการณ์

     -  บทสนทนา

     -  บทโฆษณา

     -  งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ

     -  งานเขียนหรือบทความแสดงข้อเท็จจริง

     -  เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการ

        เรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียน

        รู้อื่น

7. อ่านหนังสือ  บทความ หรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย  และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน   เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต

-  การอ่านตามความสนใจ  เช่น

     -  หนังสืออ่านนอกเวลา

     -  หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสม

         กับวัย

     -  หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกำหนด

        ร่วมกัน

8. มีมารยาทในการอ่าน

-  มารยาทในการอ่าน

 

 

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.3

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และ      บทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน                 

-   การอ่านออกเสียง  ประกอบด้วย

     -  บทร้อยแก้วที่เป็นบทความทั่วไป และบทความ

        ปกิณกะ

     -  บทร้อยกรอง เช่น  กลอนบทละคร  กลอน  เสภา 

        กาพย์ยานี 11  กาพย์ฉบัง 16  และโคลงสี่สุภาพ

2. ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย

3. ระบุใจความสำคัญและรายละเอียด

     ของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน

4. อ่านเรื่องต่าง ๆ  แล้วเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึก 

     ย่อความและรายงาน

5. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่อง    ที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น  

6 ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน 

7. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การลำดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง    

8. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน      

-    การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  เช่น

     -  วรรณคดีในบทเรียน

     -  ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ

     -  บทความ

     -  บันเทิงคดี   

     -  สารคดี 

     -  สารคดีเชิงประวัติ

     -  ตำนาน

     -  บันเทิงคดี   

     -  สารคดี 

     -  สารคดีเชิงประวัติ

     -  ตำนาน

     -  งานเขียนเชิงสร้างสรรค์   

     -  เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระ

        การเรียนรู้  ภาษาไทย  และกลุ่มสาระ

        การเรียนรู้อื่น                    

9. ตีความและประเมินคุณค่า  และแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา  ในชีวิต

 

-   การอ่านตามความสนใจ  เช่น

     -  หนังสืออ่านนอกเวลา

     -  หนังสืออ่านตามความสนใจและตามวัย

        ของนักเรียน

     -  หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนร่วมกัน

        กำหนด

10. มีมารยาทในการอ่าน

-   มารยาทในการอ่าน

สาระที่ 2                      การเขียน

มาตรฐาน ท 2.1                  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ชั้น

 

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

-   การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

2. เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้องชัดเจน  เหมาะสม  และสละสลวย 

-   การเขียนสื่อสาร  เช่น     

     -  การเขียนแนะนำตนเอง

     -  การเขียนแนะนำสถานที่สำคัญๆ

     -  การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสำคัญและรายละเอียดสนับสนุน

-   การบรรยายประสบการณ์

 

4. เขียนเรียงความ

-   การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา

5. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

-   การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ  เช่น   เรื่องสั้น   คำสอน โอวาท  คำปราศรัย  สุนทรพจน์ รายงาน  ระเบียบ  คำสั่ง  บทสนทนาเรื่องเล่าประสบการณ์  

6. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ

 

-   การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อต่าง ๆ  เช่น

     -  บทความ

     -  หนังสืออ่านนอกเวลา

     -  ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน

     -  เหตุการณ์สำคัญต่างๆ            

7. เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมาย    กิจธุระ

 

-   การเขียนจดหมายส่วนตัว

     -  จดหมายขอความช่วยเหลือ

     -  จดหมายแนะนำ

-   การเขียนจดหมายกิจธุระ

     -  จดหมายสอบถามข้อมูล

 

 

 

 

 

ชั้น

 

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

8. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน

-   การเขียนรายงาน  ได้แก่  

     -  การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

     -  การเขียนรายงานโครงงาน

9. มีมารยาทในการเขียน

-   มารยาทในการเขียน

ม.2

1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

-   การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตาม

     รูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย

2. เขียนบรรยายและพรรณนา

-   การเขียนบรรยายและพรรณนา

3. เขียนเรียงความ

-   การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์

4. เขียนย่อความ

-   การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ  เช่น  นิทาน                 คำสอน  บทความทางวิชาการ  บันทึกเหตุการณ์  เรื่องราวในบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  นิทานชาดก

5. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า

 

-   การเขียนรายงาน

     -  การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

     -  การเขียนรายงานโครงงาน

6. เขียนจดหมายกิจธุระ

-   การเขียนจดหมายกิจธุระ

     -  จดหมายเชิญวิทยากร

     -  จดหมายขอความอนุเคราะห์

7. เขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  และแสดงความรู้ ความคิดเห็น  หรือโต้แย้ง                 ในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล

-   การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  และแสดงความรู้ ความคิดเห็น   หรือโต้แย้งจากสื่อต่าง ๆ  เช่น

     -  บทความ

     -  บทเพลง

     -  หนังสืออ่านนอกเวลา

     -  สารคดี

     -  บันเทิงคดี

8. มีมารยาทในการเขียน

-   มารยาทในการเขียน

ม.3

1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

 การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

2. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา 

-   การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาส

     ต่าง ๆ  เช่น

     -  คำอวยพรในโอกาสต่างๆ

     -  คำขวัญ

     -  คำคม

     -  โฆษณา

     -  คติพจน์

     -  สุนทรพจน์

 

3. เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องต่างๆ

-   การเขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ

4. เขียนย่อความ

-   การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ  เช่น  นิทาน ประวัติ  ตำนาน  สารคดีทางวิชาการ  พระราชดำรัส  พระบรมราโชวาท  จดหมายราชการ

5. เขียนจดหมายกิจธุระ

 

-   การเขียนจดหมายกิจธุระ

     -  จดหมายเชิญวิทยากร

     -  จดหมายขอความอนุเคราะห์

     -  จดหมายแสดงความขอบคุณ

6. เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล

-   การเขียนอธิบาย  ชี้แจง  แสดงความคิดเห็น  และโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ                  

7. เขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  และแสดงความรู้  ความคิดเห็น  หรือโต้แย้ง                        ในเรื่องต่าง ๆ 

 

-   การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  และแสดงความรู้  ความคิดเห็น  หรือโต้แย้งจากสื่อต่าง ๆ  เช่น

     -  บทโฆษณา 

     -  บทความทางวิชาการ

8. กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะ      ของตนเองที่เหมาะสมกับงาน

-   การกรอกแบบสมัครงาน

 

9. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน

           

-   การเขียนรายงาน  ได้แก่

     -  การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

     -  การเขียนรายงานโครงงาน

10. มีมารยาทในการเขียน

-   มารยาทในการเขียน

 

 

 

 

 

สาระที่ 3                      การฟัง การดู และการพูด

มาตรฐาน ท 3.1                        สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                     

 

ชั้น

 

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

1. พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู

2. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู

3. พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

4. ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ

-  การพูดสรุปความ  พูดแสดงความรู้ความคิดอย่าง

   สร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู

-  การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหา

   โน้มน้าว

 

5. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดูและการสนทนา

-   การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ในชุมชน  และท้องถิ่นของตน

6. มีมารยาทในการฟัง การดู และ

     การพูด

-   มารยาทในการฟัง  การดูและการพูด

ม.2

1. พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู

-   การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู

2. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น  และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ

3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

-   การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู

 

4. พูดในโอกาสต่าง ๆ  ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

-   การพูดในโอกาสต่าง ๆ  เช่น

     -  การพูดอวยพร

     -  การพูดโน้มน้าว

     -  การพูดโฆษณา         

5. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า

-   การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจาก

     แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

 

6. มีมารยาทในการฟัง  การดูและ

     การพูด

-   มารยาทในการฟัง  การดูและการพูด

ม.3

1. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู

2. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

-   การพูดแสดงความคิดเห็น  และประเมิน เรื่องจากการฟังและการดู

-   การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู

 

3. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดูและการสนทนา

-  การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

4. พูดในโอกาสต่าง ๆ  ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

-   การพูดในโอกาสต่าง ๆ  เช่น

     -  การพูดโต้วาที  

     -  การอภิปราย

     -  การพูดยอวาที

5. พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ

-   การพูดโน้มน้าว

 

6. มีมารยาทในการฟัง  การดูและ

     การพูด

-   มารยาทในการฟัง  การดูและการพูด

 

สาระที่ 4          หลักการใช้ภาษาไทย

มาตรฐาน ท 4.1      เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา                ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ       

 

ชั้น

 

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

1. อธิบายลักษณะของเสียงใน

     ภาษาไทย

-  เสียงในภาษาไทย

2. สร้างคำในภาษาไทย

 

-   การสร้างคำ

     -  คำประสม  คำซ้ำ  คำซ้อน

     -  คำพ้อง   คำราชาศัพท์

3. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

-  ชนิดและหน้าที่ของคำ

4. วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน

-  ภาษาพูด

-  ภาษาเขียน

 

5.  แต่งบทร้อยกรอง

-   กาพย์ยานี 11

6. จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

-   สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

ม.2

1. สร้างคำในภาษาไทย

-   การสร้างคำสมาส

2. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญประโยครวม และประโยคซ้อน

-   ลักษณะของประโยคในภาษาไทย

     -  ประโยคสามัญ

     -  ประโยครวม

     -  ประโยคซ้อน

3. แต่งบทร้อยกรอง

-   กลอนสุภาพ

4. ใช้คำราชาศัพท์

-   คำราชาศัพท์

5. รวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

-   คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

 

ม.3

 

1. จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

-   คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

2. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน

-   ประโยคซับซ้อน

3. วิเคราะห์ระดับภาษา

-   ระดับภาษา

4. ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ

-   คำทับศัพท์

-   คำศัพท์บัญญัติ

5. อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ

-   คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ

6. แต่งบทร้อยกรอง

-   โคลงสี่สุภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 5          วรรณคดีและวรรณกรรม

มาตรฐาน ท 5.1                  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 

ชั้น

 

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

1.  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

-   วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ   

     -  ศาสนา

     -  ประเพณี

     -  พิธีกรรม 

     -  สุภาษิตคำสอน

     -  เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 

     -  บันเทิงคดี 

     -  บันทึกการเดินทาง

     -  วรรณกรรมท้องถิ่น

 

2. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ

3. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

4. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อ

   ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 

5. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

-   บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

     -  บทอาขยานตามที่กำหนด

     -  บทร้อยกรองตามความสนใจ

ม.2

1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น

 

-  วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ

     -  ศาสนา

     -  ประเพณี

     -  พิธีกรรม

     -  สุภาษิต  คำสอน

     -  เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 

     -  บันเทิงคดี 

     -   บันทึกการเดินทาง

2. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ

 

3. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

4. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

-   การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีวรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่น

5. ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

-   บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

     -  บทอาขยานตามที่กำหนด

     -  บทร้อยกรองตามความสนใจ

ม.3

1. สรุปเนื้อหาวรรณคดี  วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น

-  วรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับ

     -  ศาสนา

     -  ประเพณี

     -  พิธีกรรม 

     -  สุภาษิตคำสอน

     -  เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์

     -  บันเทิงคดี 

 

2. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

3. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน      เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

-  การวิเคราะห์วิถีไทย  และคุณค่าจากวรรณคดี

   และวรรณกรรม                              

 

4. ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง

-  บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

     -  บทอาขยานตามที่กำหนด

     -  บทร้อยกรองตามความสนใจ