คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท 21101  ภาษาไทย  1       

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง    สรุปใจความสำคัญ     ระบุเหตุผลจากเรื่องที่อ่าน  อธิบายคำ  เปรียบเทียบ    ตีความคำยากในเอกสารวิชาการ    คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด    เขียนสื่อสาร  บรรยาย  เรียงความ  ย่อความ  พูดสรุปใจความสำคัญ  พูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์   เล่าเรื่องย่อ   อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย   การสร้างคำประสม    คำซ้ำ    คำซ้อน    คำพ้อง     คำราชาศัพท์   วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค    สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน    วิเคราะห์และอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา   กระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์   การสืบค้นความรู้   การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการคิด  การอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น  การลงความคิดเห็น  การตีความ  การสรุปความ  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  การฟังการดูและการพูด  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกัน  เห็นคุณค่าของภาษาไทย 

เพื่อให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ    เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต 

 

รหัสตัวชี้วัด

                ท 1.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5

                ท 2.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/9

                ท 3.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3

                ท 4.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4

                ท 5.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3

 

รวม   21  ตัวชี้วัด

 

  

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท 21102  ภาษาไทย 2        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาหลักการอ่านจับใจความสำคัญ  ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลจากการอ่านงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ  ปฏิบัติตามเอกสารคู่มือแนะนำต่าง ๆ  เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ  วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน    งานเขียนต่าง ๆ  เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต    เขียนแสดงความคิดเห็น     จดหมาย    รายงาน  โครงงาน   พูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ    พูดรายงาน    วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน  แต่งกาพย์ยานี    จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต    สรุปความรู้   ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  รวมทั้งวรรณกรรมพื้นบ้าน  ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด  เรียนรู้แบบโครงงาน  ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  วางแผน  คิดวิเคราะห์  ประเมินผล  การแสดงความคิดเห็น  การลงความคิดเห็น  การตีความ  การสรุปความ  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  การฟังการดูและการพูด  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้  นำเสนอความรู้ 

เพื่อให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    มีมารยาทในการอ่าน   การเขียน   การฟัง   การดูและการพูด  มีคุณธรรม   จริยธรรม   และมีมารยาทในการใช้ภาษา   เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ     เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

 

รหัสตัวชี้วัด

                ท 1.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/6,  ม.1/7,  ม.1/8,  ม.1/9

                ท 2.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/6,  ม.1/7,  ม.1/8,  ม.1/9

                ท 3.1  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/6

                ท 4.1  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/6

                ท 5.1  ม.1/2,  ม.1/4,  ม.1/5

 

รวม  22  ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   รหัสวิชา  ท 22101  ภาษาไทย 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง  จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน  เขียนแผนผังความคิด  แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากการอ่าน  ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนบรรยาย  พรรณนา  เรียงความ  ย่อความ    พูดสรุปใจความสำคัญจากการฟังและการดู  วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูได้อย่าง    มีเหตุผล  สร้างคำสมาส  วิเคราะห์โครงสร้างของประโยค  ฝึกการใช้คำราชาศัพท์  สรุปเนื้อหา  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

               โดยใช้กระบวนการทางภาษา  การสืบค้นความรู้  การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการคิด  การอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกัน             เห็นคุณค่าของภาษาไทย  นำความรู้ไปในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ   

 

 

รหัสตัวชี้วัด

                ท 1.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4

                ท 2.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4

                ท 3.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3

                ท 4.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/4

                ท 5.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3

 

รวม  17  ตัวชี้วัด

 

  

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   รหัสวิชา  ท 22102   ภาษาไทย 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาหลักการวิเคราะห์จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อจากเรื่องที่อ่าน  อ่านหนังสือและประเมินคุณค่าจากการอ่านเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  จดหมายกิจธุระ  วิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล  พูดในโอกาสต่าง ๆ  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  แต่งกลอนสุภาพ  รวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด  เรียนรู้แบบโครงงาน  ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  วางแผน  คิดวิเคราะห์  ประเมินผล  ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม       มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีมารยาทในการใช้ภาษา  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ   

 

รหัสตัวชี้วัด

                ท 1.1  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/5,  ม.2/6,  ม.2/7,  ม.2/8

                ท 2.1  ม.2/2,  ม.2/5,  ม.2/6,  ม.2/7,  ม.2/8

                ท 3.1  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6

                ท 4.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5

                ท 5.1  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5

 

รวม  24   ตัวชี้วัด

 

 คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รหัสวิชา  ท 23101  ภาษาไทย  5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง  เหมาะสม  ระบุความแตกต่างของคำ  ใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน  เขียนกรอบความคิด  วิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ  ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน  ฝึกการคัดลายมือ  เขียนข้อความ  ชีวประวัติ  ย่อความ  จดหมายกิจธุระ  อธิบาย  ชี้แจงแสดงความคิดเห็น  และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  พูดแสดงความคิดเห็น  พูดวิเคราะห์  วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  พูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  จำแนกและใช้คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  วิเคราะห์ประโยคซับซ้อน  ระดับภาษา  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากการอ่านวรรณกรรม

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา  การสืบค้นความรู้  การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการคิดการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกัน 

                เห็นคุณค่าของภาษาไทย  นำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ     

 

รหัสตัวชี้วัด

                ท 1.1     ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6

                ท 2.1     ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6

                ท 3.1     ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3

                ท 4.1     ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3

                ท 5.1     ม.3/1,  ม.3/2

 

รวม  20  ตัวชี้วัด

 คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รหัสวิชา  ท 23102    ภาษาไทย  6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาหลักการวิเคราะห์  วิจารณ์  ความสมเหตุสมผลของเรื่องที่อ่าน  แสดงความคิดเห็น  ตีความ  ประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากการอ่านงานเขียน  เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  เขียนวิจารณ์แสดงความรู้ความคิดเห็น  เขียนรายงาน  โครงงาน  กรอกแบบสมัครงาน  ฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ  พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ  ใช้คำทับศัพท์  ศัพท์บัญญัติ  ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  แต่งโคลงสี่สุภาพ  สรุปความรู้  ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  เพื่อนำไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจำวัน  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานและบทร้อยกรองตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด  เรียนรู้แบบโครงงาน  ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  วางแผน  คิดวิเคราะห์  ประเมินผล  ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

                มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีมารยาทในการใช้ภาษา  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ   

 

รหัสตัวชี้วัด

                ท 1.1     ม.3/2,  ม.3/5,  ม.3/7,  ม.3/8,  ม.3/9,  ม.3/10

                ท 2.1     ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/7,  ม.3/8,  ม.3/9,  ม.3/10

                ท 3.1     ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6

                ท 4.1     ม.3/1,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6

                ท 5.1     ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4

 

รวม  24  ตัวชี้วัด

 

 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท 21201   วิชานิทานพื้นบ้าน  1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษานิทานพื้นบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  พูดนำเสนอความรู้  ความคิด  เล่าเรื่อง  ย่อเรื่อง อ่านและดูเรื่องที่เป็นประโยชน์  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ฟัง  เรื่องราว  นิทาน  วรรณกรรมท้องถิ่น  จากภูมิปัญญาในท้องถิ่น  หรือจากสื่อประเภทต่าง ๆ  ประเด็นจากเรื่องที่อ่านทั้งทางด้านวรรณศิลป์   เนื้อหา  และสังคม  ประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทนิทานพื้นบ้านของไทย

                โดยการใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าแยกแยะ เลือก  สรุปความ  ฝึกนิสัยและมารยาท จับประเด็นสำคัญ  วิเคราะห์  วินิจฉัยข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น สร้างความคิดรวบยอด   ฝึกปฏิบัติสืบค้น  สื่อความ 

                เพื่อให้รักการเรียนรู้ภาษาไทย  ภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางภาษา  ภูมิปัญญาไทย  รักท้องถิ่น  รักประเทศชาติ

 

ผลการเรียนรู้

 

1.       สามารถอ่านนิทานพื้นบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีวิจารณญาณ

2.       สามารถพูดนำเสนอความรู้  ความคิด  เล่าเรื่อง  ย่อเรื่อง  ด้วยภาษาที่สละสลวย  ชัดเจน  เหมาะสม 

3.       เลือกอ่านและดูเรื่องที่เป็นประโยชน์  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4.       มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน  การดู 

5.       สามารถฟัง  เรื่องราว  นิทาน  วรรณกรรมท้องถิ่น  จากภูมิปัญญาในท้องถิ่น  หรือจากสื่อประเภทต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณ

6.       สรุปความ  จับประเด็นสำคัญ  แยกแยะข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  เรื่องที่อ่าน   ทั้งทางด้านวรรณศิลป์   เนื้อหา  และสังคม

7.       จำแนกประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทนิทานพื้นบ้าน ของไทยได้ถูกต้อง

 

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท 21202  วิชานิทานพื้นบ้าน  2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

 

คำอธิบายรายวิชา              

                ศึกษา ความสัมพันธ์ของนิทานพื้นบ้านกับสังคม วรรณคดี และศิลปะ  แต่งนิทานในเชิงสร้างสรรค์  หลักการใช้ภาษา  การเขียน  ความรู้ในรูปโครงงาน แผนภาพความคิด  ฟัง  เรื่องราว  นิทาน  วรรณกรรมท้องถิ่น  จากภูมิปัญญาในท้องถิ่น  หรือจากสื่อประเภทต่าง ๆ  ประเด็นจากเรื่องที่อ่านทั้งทางด้านวรรณศิลป์   เนื้อหา  และสังคม  ประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทนิทานพื้นบ้าน ของไทย

                โดยการใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าแยกแยะ เลือก  สรุปความ  ฝึกนิสัยและมารยาท จับประเด็นสำคัญ  วิเคราะห์  วินิจฉัยข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น สร้างความคิดรวบยอด                   ฝึกปฏิบัติสืบค้น  สื่อความ

                เพื่อให้รักการเรียนรู้ภาษาไทย  ภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางภาษา  ภูมิปัญญาไทย  รักท้องถิ่น  รักประเทศชาติ 

 

ผลการเรียนรู้

 

1.       สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของนิทานพื้นบ้านกับสังคม วรรณคดี และศิลปะได้อย่างเหมาะสม

2.       สามารถแต่งนิทาน  ในเชิงสร้างสรรค์  โดยเลือกใช้ภาษาสละสลวย  เหมาะสม  และถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา

3.       มีนิสัยรักการเขียน

4.       สามารถฟัง  เรื่องราว  นิทาน  วรรณกรรมท้องถิ่น  จากภูมิปัญญาในท้องถิ่น  หรือจากสื่อประเภทต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณ

5.       สรุปความ จับประเด็นสำคัญ วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อ่านทั้งด้านวรรณศิลป์ เนื้อหา และสังคม

6.       สามารถพูดนำเสนอความรู้ในรูปโครงงาน แผนภาพความคิด  เล่าเรื่อง  ย่อเรื่อง  ด้วยภาษาที่สละ  สลวย  ชัดเจน  เหมาะสม 

7.       มีความมั่นใจในการใช้ภาษา  พูด  และมีมารยาทในการพูด

8.       จำแนกประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทนิทานพื้นบ้าน ของไทยได้ถูกต้อง

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท 22201   เสริมทักษะภาษาไทย  1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

 

 คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติม  โดยเน้นการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย  การรู้จักเลือกฟังสิ่งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  การเลือกอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์  การพูดรายงาน การพูดแสดงความคิดเห็น การเขียนบันทึก การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์

                ใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน กิจกรรมเสริมทักษะตามกระบวนการใช้ภาษา นำเสนอรายงาน ผลงาน มีความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้น

                มีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ คุณธรรมในการใช้ภาษา นิสัยรักการอ่าน

 

ผลการเรียนรู้

1.       ฟังเรื่องราวจากสื่อประเภทต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ

2.       พัฒนาด้านความรู้และการทำงานด้านการเลือกอ่านหนังสือและสื่อสาร ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.       พูดเสนอความรู้ รายงาน แสดงความคิดเห็นเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นลำดับและมีเหตุผล เขียนบันทึกประเภทต่างๆ โฆษณา คำขวัญ คติพจน์ คำคม รายงาน

4.       เขียนเรียงความในเชิงสร้างสรรค์

5.       ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และสุขลักษณะในการอ่านหนังสือ

6.       ใช้ภาษาถูกต้องชัดเจนและเหมาะสมตามหลักการพูด

7.       ปลูกฝังนิสัยรักการเขียน โดยการสังเกต ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและจดบันทึกความรู้

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท 22202   เสริมทักษะภาษาไทย  2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

 

 คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติม  โดยเน้นการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย  การฟังเพื่อเสริมทักษะความรู้ ความบันเทิง  พัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญจากสื่อประเภทต่างๆ  การพูดโต้วาที การพูดสุนทรพจน์ การเขียนรายงานเชิงสร้างสรรค์

                ใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน กิจกรรมเสริมทักษะตามกระบวนการใช้ภาษา โต้วาที กล่าวสุนทรพจน์ สามารถใช้ทักษะภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว

                มีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ คุณธรรมในการใช้ภาษา

 

 

ผลการเรียนรู้

1.       เลือกฟังสิ่งที่เป็นความรู้และความบันเทิงได้อย่างเหมาะสม

2.       อ่านตรวจสอบความรู้ และค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.       พูดโต้วาทีได้และมีมารยาทในการพูด

4.       พูดสุนทรพจน์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

5.       เขียนรายงานจากการศึกษาโดยใช้ทักษะกระบวนการเขียนได้สละสลวย

6.       ใช้ภาษาถูกต้องชัดเจนและเหมาะสมตามหลักการพูด

7.       ปลูกฝังนิสัยรักการเขียน โดยการสังเกต ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและจดบันทึกความรู้

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท 23201  การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์  1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาหลักการพูดในโอกาสต่างๆ การกล่าวต้อนรับ การกล่าวอำลา การกล่าวสดุดี และการพูดอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม และการเขียนในรูปแบบต่างๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยเลือกใช้โวหารให้เหมาะสม

                โดยการฝึกพูด ฝึกเขียน ตามสถานการณ์ แสดงความรู้สึก พรรณนา อภิปราย แต่งคำประพันธ์ เลือกใช้คำได้เหมาะสม

                มีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ นิสัยรักการเขียนและคุณธรรมในการใช้ภาษา

 

 

ผลการเรียนรู้

 

1.       เลือกใช้ภาษาได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์และรูปแบบการพูด

2.       พัฒนาการพูดในโอกาสและตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้อง เหมาะสมชัดเจนน่าฟังตามหลักการพูด

3.       แต่งคำประพันธ์เพื่อนันทนาการในเชิงสร้างสรรค์ได้

4.       พัฒนางานเขียนตามขั้นตอนในการนำเสนอในรูปแบบของงานเขียนประเภทต่างๆ

5.       มีมารยาทในการพูด

6.       มีมารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียนและการศึกษาค้นคว้า

 

  

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท 23202  การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์  2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

 

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาการเลือกใช้ภาษาในการพูดโอกาสต่างๆ และการเขียนในรูปแบบต่างๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองในเชิงสร้างสรรค์ โดยเลือกใช้คำและโวหารให้เหมาะสม

                โดยการฝึกพูด ฝึกเขียน นำเสนอผลงาน แสดงความรู้สึก พรรณนา แต่งคำประพันธ์

                เพื่อส่งเสริมจินตนาการ นันทนาการ ให้แง่คิดในเชิงสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ นิสัยรักการเขียน มีมารยาทในการสื่อสารและคุณธรรมในการใช้ภาษา

 

ผลการเรียนรู้

1.    เลือกใช้ภาษาได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์และรูปแบบการพูด

2.       พัฒนาการพูดในโอกาสและตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้อง เหมาะสมชัดเจนน่าฟังตามหลักการพูด

3.       แต่งคำประพันธ์เพื่อนันทนาการในเชิงสร้างสรรค์ได้

4.       พัฒนางานเขียนตามขั้นตอนในการนำเสนอในรูปแบบของงานเขียนประเภทต่างๆ

5.       มีมารยาทในการพูด

6.       มีมารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียนและการศึกษาค้นคว้า